Ανοικτά δεδομένα Υπουργείου Ανάπτυξης

Η εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική δημόσια διοίκηση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης  λόγω της αποστολής και του θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου του διαθέτει ένα σημαντικό πλούτο εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, ιδίως οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού περιεχομένου, στη βάση των οποίων δύναται να αναπτυχθούν εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2024

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα ανοικτά δεδομένα που διατίθενται από το οικείο Υπουργείο.
Τα δεδομένα θα εμπλουτίζονται με νέες πληροφορίες όποτε αυτό καθίσταται εφικτό.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ Η ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Συγκριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των μηχανισμών Δημόσιας Διαβούλευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα από την καταγραφή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, με έμφαση στο ρόλο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, μελετώντας το επίπεδο, (Κλικ για περισσότερα) 120.250,00 €
2 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης “Βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών της ΑΔΕΔΥ” Η Μελέτη αφορά στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας-στόχου (μέλη των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση) με απώτερο στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν: 89.280,73 €
3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Με την από 29-3-2007 υπ’ αρ. 14713 ΓΓΕΑ/ 1050 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ ανατέθηκε στη ΜΟΔ το έργο του σχεδιασμού, συγκρότησης και πιλοτικής λειτουργίας Δικτύου Περιφερειακών Πολιτικών με σκοπό τη συγκέντρωση και παροχή δεδομένων, στοιχείων και μελετών που αποτυπώνουν το αναπτυξιακό επίπεδο των Περιφερειών.                      30.000,00 €
4 ΜΟΔ Α.Ε. Απογραφή και αξιολόγηση της ασκηθείσας περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην ΕΕ με έμφαση στα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και στα προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Η μελέτη προέβη σε ανάλυση της ασκηθείσας περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα από το 1980 έως και το 2005 διακρίνοντας τρεις ευρείες κατηγορίες: τις δημόσιες επενδύσεις, τις ξένες άμεσες επενδύσεις και τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι πολιτικές δημοσίων επενδύσεων, τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ και τα κίνητρα προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Παράλληλα, αναλύθηκαν οι άριστες πρακτικές περιφερειακής πολιτικής χωρών της ΕΕ και οι σύγχρονες τάσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Τέλος, προτάθηκαν μέτρα πολιτικής για την ταχύτερη οικονομική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών.                      25.000,00 €
5 ΜΟΔ Α.Ε. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών αποτελεσματικότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η συγκεκριμένη μελέτη προβαίνει σε κατάρτιση δεικτών αποτελεσματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο σε αντιστοίχιση με τη διεθνή εμπειρία και διατύπωση οικονομετρικών υποδειγμάτων σχετικά με την περιγραφή/ μέτρηση/ αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας άσκησης περιφερειακής πολιτικής. Επίσης, καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα σχετικά με τα πρότυπα περιφερειακής σύγκλισης στην Ελλάδα και το ρόλο της χάραξης πολιτικής.                      25.000,00 €
6 ΜΟΔ Α.Ε. ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Μέσω της μελέτης αυτής επιχειρείται η εξέταση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ενσωμάτωση παραγόντων όπως η καινοτομία, η έρευνα, η οικονομία της γνώσης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας.   Βασικά θέματα της μελέτης είναι: (Κλικ για περισσότερα).                      29.700,00 €
7 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020: προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης Σύνταξη αναπτυξιακού σχεδίου που αποτυπώνει το νέο οικονομικό πρότυπο για την Ελλάδα του 2020 με ανάλυση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, των θεσμικών και διαρθρωτικών ζητημάτων, των ζητημάτων ανθρωπίνων πόρων, των δυναμικών κλάδων και των μηχανισμών χρηματοδότησης. Η μελέτη εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ και επιστημονικούς συνεργάτες.                      60.000,00 €
8 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ). Εκπόνηση μελέτης για την ευρωπαϊκή αγορά αρτοποιίας για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Μελέτη για τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς ψωμιού και άλλων προϊόντων ζαχαροπλαστικής στην Ευρώπη. Η μελέτη πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ-27 και σε εθνικό επίπεδο                      12.915,00 €
9 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εκπόνηση μελέτης για τον κλάδο του γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Μελέτη για τον κλάδο του γάλακτος με σκοπό την εξέταση του αντίκτυπου των νομοθετικών αλλαγών σχετικά με τη διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος.                      12.195,00 €
10 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΕΜ) Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis ‐ BPA) εξαγωγής ελαιολάδου με πλοίο στις ΗΠΑ. Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis) κατά την εξαγωγή του παρθένου ελαιόλαδου κατά τα πρότυπα της UNECE/UNΝExT. Η μελέτη περιλαμβάνει τα προϊόντα της 6‐ψήφιας κατηγορίας 150910 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (HS). Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
11 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΕΜ) Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis ‐ BPA) εξαγωγής μεταλλικών σωλήνων με φορτηγό στην Αλβανία. Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis) κατά την εξαγωγή των μεταλλικών σωλήνων (διττής χρήσης) κατά τα πρότυπα της UNECE/UNΝExT. Η μελέτη περιλαμβάνει τα προϊόντα της 4‐ψήφιας κατηγορίας 7306 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (HS) με γενικό ορισμό “Αγωγοί, Σωλήνες και Κοίλοι Μορφοσωλήνες”. Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
12 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΕΜ) Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis – BPA) εξαγωγής κονσέρβας ροδάκινου με πλοίο στις ΗΠΑ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός προβληματικών περιοχών, οι οποίες καθυστερούν ή/και επιβαρύνουν με πρόσθετα κόστη την διαδικασία αποστολής κονσέρβας (κομπόστας) ροδάκινου στις ΗΠΑ. Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
13 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis – BPA) εξαγωγής προφίλ αλουμινίου οικοδομικών κατασκευών στην Αυστραλία με πλοίο. Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis) κατά την εξαγωγή προφίλ αλουμινίου κατά τα πρότυπα της UNECE/UNΝExT. Η μελέτη περιλαμβάνει τα προϊόντα της 2-ψήφιας κατηγορίας 76 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (HS). Ειδικότερα εξετάζονται τα προϊόντα: Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
14 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. BUSINESS PROCESS ANALYSIS OF FRESH KIWIFRUIT EXPORTS FROM GREECE TO CHINA This document presents the Business Process Analysis (BPA) performed within the framework of the first phase of the pilot project related to the simplification of trade procedures for exporting kiwifruits from Greece to China. Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
15 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. BUSINESS PROCESS ANALYSIS OF FETA CHEESE EXPORTS FROM GREECE TO RUSSIA. With the objective of enhancing growth, the Greek Government presented in the 1st of November 2012 a comprehensive National Trade Facilitation Strategy, which sets out 25 actions, with the overall aim to reduce time to export by 50% and costs by 20% by 2015, thus leading to 10% increase in exports’ value, 1.7% increase of the GDP and 80.000 new jobs. Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
16 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis – BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία. Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή, η αποτύπωση και η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis) κατά την εξαγωγή των προϊόντων καλλωπισμού (καλλυντικά) κατά τα πρότυπα της UNECE/UNNExT. H μελέτη περιλαμβάνει τα προϊόντα της 4-ψήφιας κατηγορίας 3304 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (HS). Η μελέτη αναπτύχθηκε από το προσωπικό του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων συναφών με το αντικείμενο υπουργείων.
17 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ (ΕΠΕΡΑΑ) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος έχει χρηματοδοτήσει μια σειρά μελετών για την διαχείριση του περιβάλλοντος. Όλες οι μελέτες ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΡΑΑ απ’ όπου μπορείτε να τις μελετήσετε. (Κλικ για αναλυτικό πίνακα). Το κόστος κάθε μελέτης εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα.
18 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένων και δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους μέσω του ΕΣΠΑ και των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου επικαιροποιεί την Εθνική Στρατηγική για τους ελληνικούς λιμένες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος που εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών με σκοπό την αειφόρο ανάπτυτηξη, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, και την εδαφική συνοχή της χώρας.
19 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Έρευνα στην Εφοδ.Αλυσίδα των οπωροκηπευτικών στη Β.Ελλάδα: Ρόλος των χονδρεμπόρων και προοπτικές της ΚΑΘ Α.Ε. Ανάλυση του κλάδου οπωροκηπευτικών στην Β. Ελλάδα, του ρόλου των χνδρεμπόρων και της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Γίνονται και προτάσεις για την βελτίωση της υπάρχουσσας κατάστασης.                        8.000,00 €
20 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Μελέτη για την χωροθέτηση Νέων Εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ – Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας & Αναλυτική Επεξεργασία- Αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Σεναρίων. Στο σύγχρονο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων αλλά και στην οικονομία γενικότερα υπάρχει συχνά η αντίληψη ότι ενδιάμεσοι φορείς που μεσολαβούν ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση τείνουν να επιβαρύνουν τις τιμές και τον τελικό καταναλωτή. Στην περίπτωση όμως των αγορών χονδρικού εμπορίου, ο ρόλος και η διαχρονική παρουσία τους στην Ευρώπη αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο στην ομαλή και ασφαλή διακίνηση τροφίμων μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αλλά κυρίως στην ανάπτυξη και στήριξη μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, στη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων σε υψηλό επίπεδο καθώς και στη διατήρηση παραδοσιακών διατροφικών αξιών.
21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προς όφελος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών. Μέσα από το παρόν έργο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς πρόκειται να περιγράψει αδρομερώς την υφιστάμενη κατάσταση σε τομείς που άπτονται της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του και να προτείνει/καθορίσει μια διαδικασία για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς, σκοπός του έργου είναι ο προσδιορισμός και η καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του, εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας.
22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους. Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και η οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους. Προσδιορίζει: (α) τα σημαντικότερα προβληματικά σημεία λειτουργίας των ΚΠΑ2, (β) τα αναγκ                      39.360,00 €
23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου / διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των δράσεων αυτών. Αναπροσδιορισμός πεδίων, πολιτικής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης / σχεδιασμός και προσδιορισμός εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων ανά πεδίο πολιτικής.
24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου / διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των δράσεων αυτών. Σχεδιασμός εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης και δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον ΟΑΕΔ – Πλαίσιο Λειτουργίας.
25 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου / διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των δράσεων αυτών.
 Σχεδιασμός εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης και δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον ΟΑΕΔ – Πλαίσιο Λειτουργίας.
26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου / διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των δράσεων αυτών. Αναλυτικό σχέδιο δράσης και εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης ανά πεδίο πολιτικής.
27 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕΠ Αττικής. Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕΠ Αττικής στα πλαίσια της υποχρέωσης που απορρέουν από τις Οδηγίας της Ε.Ε.  157.440,00 €
28 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. (ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (τελικο παραδοτέο). Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  157.440,00 €
29 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Μελέτες ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Για περίληψη των μελετών συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο σε μορφή EXCEL.
30 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Μελέτη κόστους οφέλους Ιονίας οδού. Για περίληψη των μελετών συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο σε μορφή EXCEL.
31 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Μελέτη κόστους οφέλους Αντιρίου-Ιτέας Για περίληψη των μελετών συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο σε μορφή EXCEL.
32 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Μελέτη κόστους οφέλους συνδέσεων ΠΑΘΕ με την πόλη της Πάτρας Για περίληψη των μελετών συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο σε μορφή EXCEL.
33 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας αυτοκινητοδρόμου Σκάρφεια-Λαμία-Ράχες. Για περίληψη των μελετών συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο σε μορφή EXCEL.
34 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκή Αγορά Αρτοποιείας Η συνολική Ευρωπαϊκή αγορά (ΕΕ-27) αρτοποιίας (bakery market1) εκτιμάται ότι ανήλθε το 2011 σε 40,1 εκατ. τόνους (σε όρους ποσότητας) και €126,4 δισ. (σε όρους αξίας) (Gira 20132). Σε παρόμοια επίπεδα φαίνεται να κυμάνθηκε και το 2010, όπου σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση των προϊόντων αρτοποιίας στην ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 39 εκατ. τόνους (Federation of Bakers, UK Bread Industry). Σύμβουλος ICAP
35 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Ελληνική αγορά γάλακτος Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα scanning στοιχεία για κάθε χώρα, οι τιμές του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες (η σύγκριση είναι χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τις 5 από τις 8 χώρες που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα μελέτη. Ειδικότερα, συγκριτικά με Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο, οι τιμές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες κατά 19%, 25% and 26% αντίστοιχα. • Οι τιμές φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα είναι υψηλότερες μόνο σε σύγκριση με Ην. Βασίλειο, Ολλανδία και Ρουμανία.
36 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έχει χρηματοδοτήσει σειρά επιστημονικών μελετών για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Οι μλέτες συβτάχθηκαν από διάφορυς φορείς και όλες ευρίσκονται στο “Ελληνικό Κέντρο Τεμκηρίωσης” απ’ όπου είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στον πίνακα εμφαίνονται στοιχεία γι ακάθε μελέτη, ο ανάδοχος και ο συμβατικός προϋπολογισμός.
37 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τηρούμενα Στοιχεία ΕΣΠΑ Στοιχεία έργων που ευρίσκονται στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.
38 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τηρούμενα Στοιχεία ΕΣΠΑ ΟΠΣ 2007-2013 Στοιχεία έργων που ευρίσκονται στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.
39 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τηρούμενα Στοιχεία ΕΣΠΑ ΟΠΣ 2014-2020 Στοιχεία έργων που ευρίσκονται στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω των υπερσυνδέσμων που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων

 

Για κάθε μελέτη και κατηγορία δεδομένων παρουσιάζονται στοιχεία για τα εξής:

  • μέσος όρος προϋπολογισμών και δημόσιας δαπάνης ανά κλάδο, μέγεθος επιχειρήσεων και περιφέρεια,
  • κλαδική ανάλυση με βάση τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας,
  • συσχέτιση μεγέθους επιχειρήσεων με επιλέξιμους κλάδους,
  • ανάλυση ανά περιφέρεια και μέγεθος (περιφερειακή διάσταση),
  • εξειδικευμένη ανάλυση για τον τομέα και τους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης,
  • ανάλυση της διοικητικής διαδικασίας παρακολούθησης του προγράμματος,
  • επισήμανση προβλημάτων – αδυναμιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προτάσεις

 

Δεδομένα:

 

Διεύθυνση κανονιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

notifybusiness_stats_notifications_start-20221122

Πίνακας Νο 1 Εμπορικών Σημάτων 2019
Πίνακας Νο 2 Εμπορικών Σημάτων 2019
Πίνακας Νο 3 Εμπορικών Σημάτων 2019
Πίνακας Νο 4 Εμπορικών Σημάτων 2019

Trademarks_Greek TMO (2017-2020)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ: Θέματα Προστασίας Καταναλωτή: Νομοθεσία, Μητρώα, Συχνές Ερωτήσεις, Ενημέρωση Καταναλωτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Μέσω διαδικτύου εδώ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτή Δημόσια άδεια

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: Σε πραγματικό χρόνο

 

Δελτία τύπου και Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

Επιπλέον υποσύνολα εγγράφων που διαχειρίζεται η εταιρεία διατίθενται στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στους ιστοτόπους του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.