Δήλωση Προσβασιμότητας

Δήλωση Προσβασιμότητας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον Ιστότοπο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατάσταση συμμόρφωσης:

O παρών ιστότοπος δεν συνάδει με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο:

Ο ιστότοπος https://www.mindev.gov.gr/ δεν συνάδει προσωρινά με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) λόγω προσωρινής αδυναμίας και δυσανάλογης επιβάρυνσης (άρθρο 5 Οδηγίας ΕΕ/2016/2102). Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2103332862) ή  η υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέσω προτυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του ιστότοπου με συμβατή θεματική παρουσίαση (theme) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 18/01/2022

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι: Πραγματική Αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 18/01/2022

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

 

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέσω προτυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος (υπεύθυνος) του οργανισμού του Δημόσιου τομέα για θέματα προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου και στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η απάντηση κοινοποιείται στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

γ) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gov.gr

 

Αρμόδια Μονάδα για τα θέματα προσβασιμότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι: Τμήμα Ανάπτυξης-Συντήρησης Εφαρμογών & Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών

Τηλέφωνο:2103332862
E-mail επικοινωνίας: it@mnec.gr

 

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, είτε υποβάλλοντας αναφορά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Συνήγορου του Πολίτη και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Υποβολή Αναφοράς, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, είτε με email: press@synigoros.gr.