Προστασία του Καταναλωτή

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συστάθηκε με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) με το οποίο προσδιορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

 • η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
 • η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους,
 • η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά,
 • η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και
 • η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή
 2. Τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Α. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή είναι:

 • α. Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.
 • β. Η νομοθετική πρωτοβουλία για την έννομη προστασία των καταναλωτών και επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
 • γ. Η ορθή ενσωμάτωση – κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη.
 • δ. Οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή.

Β. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

 • α. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.
 • β. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
 • γ. H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων.

Με την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 • Ταχυδρομικά: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Πλ. Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ
 • Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1520@mindev.gov.gr
 • Μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520

Για το πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα», για  μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  στο τηλέφωνο 210-3893254 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο s.krokida@mindev.gov.gr

Τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (EL, EN).

1. Δικαιώματα των καταναλωτών και εγγυήσεις
2. Αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές
3. Ελαττωματικά Προϊόντα
4. Συναλλαγές Με Τράπεζες (Τραπεζικές Υπηρεσίες, Όπως Πιστωτικές Κάρτες, Δάνεια Κ.Ά)
 1. Χρωστάω σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Τί κινδύνους διατρέχω, εφόσον δεν υπάρχει στο όνομα μου ακίνητη περιουσία;

Η τράπεζα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέσο της δίνει δικαίωμα ο νόμος, π.χ. κατάσχεση αυτοκινήτου. Επισημαίνεται δε ότι σε τέτοια περίπτωση έχετε εγγραφεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., γεγονός που επηρεάζει την περαιτέρω πιστοληπτική σας ικανότητα.

 

 1. Μου εγκρίθηκε στεγαστικό δάνειο και μου ζητούν έξοδα φακέλου. Είναι νόμιμο;

Έξοδα που δε συνδέονται με δικαιολογημένες δαπάνες προς τρίτους ελέγχονται ως προς την καταχρηστικότητά τους. Σύμφωνα με την ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β’ 1353) και τη σχετική νομολογία απαγορεύεται και είναι καταχρηστικός ο όρος σε σύμβαση στεγαστικού δανείου που προβλέπει την επιβολή “προμήθειας” ή εξόδων φακέλου.

 

 1. Χρωστάω στη πιστωτική μου κάρτα και η Τράπεζα μου μείωσε το πιστωτικό όριο. Έχει το δικαίωμα;

Η τράπεζα έχει δικαίωμα να εξετάζει συνεχώς και κατ’ επέκταση να αναθεωρεί και να αυξομειώνει το πιστωτικό όριο αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας και της εν γένει πιστωτικής συμπεριφοράς του κατόχου της κάρτας και να αξιολογεί κατά πόσο αυτός πληροί τα πιστοδοτικά κριτήρια της τράπεζας.

 

 1. Έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο τα πρώτα δέκα χρόνια έχει σταθερό επιτόκιο και τα επόμενα κυμαινόμενο. Κατά την περίοδο του κυμαινόμενου επιτοκίου αν προεξοφλήσω θα έχω ποινή προεξόφλησης;

Έχει κριθεί ήδη με την απόφαση του Αρείου Πάγου αρ. 430/2005, ότι δεν είναι επιτρεπτή η καταβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το ίδιο προβλέπει και η ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β’ 1353) που απαγορεύει την αναγραφή όρου στη σύμβαση του δανείου που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η οποία πραγματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζημίωση στο πιστωτικό ίδρυμα ποσό ίσο με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού. Επίσης, απαγορεύει την αναγραφή κάθε όρου που εξαρτά την άσκηση του προαναφερόμενου δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

 

 1. Πρόσφατα πέθανε συγγενής μου και η Τράπεζα με κάλεσε ως νόμιμο κληρονόμο να αποπληρώσω ένα δάνειο που είχε λάβει. Υποχρεούμαι να το αποπληρώσω;

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποβίωση ενός προσώπου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του έχουν δύο δυνατότητες:

 • Να κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς γεγονός που σημαίνει ότι υποχρεούνται να πληρώσουν και τις τυχόν οφειλές του θανόντα σε Τράπεζες.
 • Να μην αποδεχτούν την κληρονομιά, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνουν κανένα κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θανόντα και δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τις τυχόν οφειλές του σε Τράπεζες.

Κατά συνέπεια, το εάν θα επιλέξετε να αποδεχτείτε την κληρονομιά του συγγενούς σας αποτελεί δική σας απόφαση και εφόσον το πράξετε θα πρέπει να αποπληρώσετε και το σύνολο των οφειλών του.

 

 1. Ποιά είναι η αρμόδια αρχή που εξετάζει και επιλαμβάνεται καταγγελιών σχετικών με την προστασία της Κεφαλαιαγοράς, την παραπληροφόρηση με σκοπό την χειραγώγηση των μετοχών και την παραπλάνηση των επενδυτών;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά έγγραφες καταγγελίες επενδυτών, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις. Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ: 105 62 Αθήνα, τηλ. κέντρο: 210 3377 100.

 

 1. Χρωστάω στο Δημόσιο και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν να κατασχέσουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό μου;

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία από την κατάσχεση α) μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά και β) των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:

α) Μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά.

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από το Δημόσιο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ενός δευτέρου (1/2) του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 31  Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ.2 εδάφια δεύτερο & τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

 1. Είμαι άνεργος κι έχω χρέη σε τράπεζα. Μπορεί η τράπεζα να κατασχέσει το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της;

Η νομοθεσία ορίζει ότι το ποσό του επιδόματος ανεργίας είναι ακατάσχετο (άρθρο 21 παρ.6 Ν.Δ. 2961/1954).

 

 1. Διατηρώ κοινό λογαριασμό με ένα άλλο άτομο το οποίο χρωστάει στην τράπεζα. Η τράπεζα μπήκε στον κοινό μας λογαριασμό και πήρε όλα τα χρήματα. Δικαιούται να προβεί σε αυτήν την ενέργεια;

Αναφορικά με παρακρατήσεις ποσών από κοινούς λογαριασμούς (λογαριασμούς με δύο ή παραπάνω συνδικαιούχους), το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.5638/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. Α του ΝΔ 118/1973, προκύπτει, ότι ο καθένας από τους δικαιούχους χρηματικής κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, είναι δικαιούχος του συνόλου των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό αυτό και μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων. Αντιστοίχως, η Τράπεζα δικαιούται να δεσμεύσει ποσά από έναν τέτοιο λογαριασμό έναντι απαίτησης που τυχόν έχει κατά ενός εκ των συνδικαιούχων.

 

 1. Η Τράπεζα παίρνει τις δόσεις του δανείου μου από το λογαριασμό που κατατίθεται η μισθοδοσία μου, κατόπιν πάγιας εντολής μου. Αυτή τη στιγμή όμως δυσκολεύομαι να επιβιώσω οικονομικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι μπορώ να κάνω;

Οι καταναλωτές που έχουν συνδέσει με (ξεχωριστή από τη σύμβαση) έγγραφη εντολή-εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό τους για την εξυπηρέτηση δανειακών τους υποχρεώσεων στον οποίο κατατίθενται μηνιαίως τα ποσά της μισθοδοσίας, της σύνταξης ή του επιδόματος ανεργίας έχουν το δικαίωμα με γραπτό αίτημά τους προς την Τράπεζα να ζητήσουν ανάκληση της ως άνω εντολής και εξυπηρέτηση της δανειακής υποχρέωσης με άλλο τρόπο. Η εντολή δεν είναι ανέκκλητη για τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

 1. Χρωστάω σε τράπεζες και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν οι τράπεζες να κατασχέσουν χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Καταρχήν απαγορεύεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από τράπεζες ή ιδιώτες δανειστές για το ποσό που αφορά σε μισθό ή σύνταξη ή  ασφαλιστική παροχή (άρθρο 982 παρ.2 περ.δ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Εάν  δεν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος ή ακόμα κι αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξής σας είναι μικρότερο από 1.500 ευρώ, βάσει του νόμου 4161/2013, άρθρο 20, απαγορεύεται η κατάσχεση για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ /ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να προστατέψετε τα χρήματά σας είναι να προσδιορίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161/2013, το λογαριασμό για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο με δήλωσή σας προς ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 1. Η Τράπεζα υποχρεούται να μου δώσει αντίγραφο σχεδίου σύμβασης πίστωσης για στεγαστικό δάνειο;

Η Τράπεζα, ή κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων υποχρεούται να σας παρέχει με απόδειξη παραλαβής, εγγράφως ή με σταθερό μέσο, αντίγραφο, δεσμευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής μίας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα. (άρθ.13, παρ. 8 του ν.4438/2016).

 

 1. Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η Τράπεζα δικαιούται να με χρεώσει για τις πληροφορίες που μου παρέχει πριν τη δεσμευτική προσφορά και τη σύναψη της σύμβασης;

Η πληροφόρηση που παρέχεται από την Τράπεζα πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατική πληροφόρηση) παρέχεται δωρεάν.

 

 1. Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η προσφορά της Τράπεζας θα μου δοθεί γραπτώς; Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να τη μελετήσω προτού προβώ σε υπογραφή της σύμβασης;

Όταν σας δοθεί  προσφορά που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα, αυτή θα πρέπει να παρέχεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου και να συνοδεύεται από το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ESIS) σε περίπτωση που δεν σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως ESIS ή τα στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τις πληροφορίες που περιείχε το ESIS το οποίο σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως.

Μεταξύ της παροχής δεσμευτικής προσφοράς και της σύναψης σύμβασης πίστωσης, μεσολαβεί χρονική περίοδος μελέτης δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τις προσφορές και να αξιολογήσετε τις συνέπειες τους προκειμένου να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση. Δεν μπορείτε να δεχτείτε την προσφορά πριν από την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών της περιόδου μελέτης.

5. Συναλλαγές Με Ασφαλιστικές Εταιρείες (Ασφάλιστρα, Ενημέρωση κ.ά)
 1. Η ασφαλιστική μου εταιρεία καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση που δικαιούμαι. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη  Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή  ή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης κι έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της αποζημίωσης μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

 

 1. Η αποζημίωση που μου δίνει η ασφαλιστική μου εταιρεία για ένα τροχαίο που μου συνέβη είναι μικρότερη από το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου μου και επιπλέον καθυστερεί πολύ να μου την καταβάλει. Τι μπορώ να κάνω;

Σχετικά με άρνηση, καθυστέρηση ή διαφορά εκτιμητέας ζημιάς που αφορά καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης υλικών ζημιών μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Τμήμα Εποπτείας Δικτύων και Πρακτικών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, T.K. 102 50, τηλ.210 3205229). Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

 

 1. Ενώ η ασφαλιστική μου εταιρεία κάλυψε τα έξοδα για μια πρόσφατη νοσηλεία μου σε ιδιωτικό νοσοκομείο αρνήθηκε να καταβάλει το ΦΠΑ του τιμολογίου που της υπέβαλα. Τι μπορώ να κάνω;

Αρχικά πρέπει να ανατρέξετε στη σύμβασή σας, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν υπάρχει σε αυτήν όρος που προβλέπει ότι εσείς επιβαρύνεστε με το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος όρος κι έχετε ήδη καταβάλει το Φ.Π.Α, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή του Φ.Π.Α. και αφού έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, διεκδίκηση του εν λόγω ποσού μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

 

 1. Η ασφαλιστική μου εταιρεία δε με ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου. Τι μπορώ να κάνω;

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (άρ. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997, ΦΕΚ Α΄ 87). Σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης αναφορικά με την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης- Τμήμα Εποπτείας Δικτύων και Πρακτικών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων  (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 102 50, τηλ.:210 3205229) ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

 

 1. Η ασφαλιστική μου εταιρεία πτώχευσε. Τι μπορώ να κάνω για να συνεχίσω να είμαι ασφαλισμένος;

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία πτωχεύσει, ενεργοποιείται το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση  ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128). Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εταιρεία του ασφαλισμένου πτωχεύσει, ενεργοποιείται ο φορέας του Επικουρικού Κεφαλαίου μόνο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σχετική πληροφόρηση για ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πτωχεύσει μπορεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τηλ.: 210 3205223).

 

 1. Ενώ συζητήσαμε με τον ασφαλιστή μου ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, οι όροι του συμβολαίου που έλαβα δεν ανταποκρίνονται σε  αυτά που συμφωνήσαμε. Τι μπορώ να κάνω;

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε όρο του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την αρχική αίτησή σας για ασφάλιση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου δήλωσης εναντίωσης. Το έντυπο δήλωσης εναντίωσης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου – συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί  εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/και μετά απ’ αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί.

6. Γυμναστήρια - Κέντρα Αισθητικής
 1. Αγόρασα μια συνδρομή για να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματικά το χρόνο για κάτι τέτοιο και μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει αναιτιολόγητα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της με την υποβολή σχετικού εντύπου δήλωσης υπαναχώρησης στην εταιρεία. Ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

Αν η υποβολή της καταγγελίας της σύμβασης γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 2,5% επί της αξίας του ανεκτέλεστου προγράμματος της σύμβασης.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/29.10.2007, ΦΕΚ Β΄ 2122).

 

 1. Αγόρασα μια συνδρομή για συνεδρίες σε ινστιτούτο αδυνατίσματος. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο και μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει αναιτιολόγητα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της με την υποβολή σχετικού εντύπου δήλωσης υπαναχώρησης στην εταιρεία. Ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

Εάν η υποβολή της καταγγελίας της σύμβασης γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 2,5% επί της αξίας του ανεκτέλεστου προγράμματος της σύμβασης.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/29.10.2007, ΦΕΚ Β΄ 2122).

7. Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών
 1. Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε Εταιρεία Ενημέρωσης προκειμένου να με καλέσει για ληξιπρόθεσμη οφειλή μου;

Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

 

 1. Επιτρέπεται να με καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό τηλεφώνου;

Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

 

 1. Ποια είναι η σύμφωνη με το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία;

Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.

 

 1. Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι Εταιρείες Ενημέρωσης;

Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

 

 1. Επιτρέπεται οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;

Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

 

 1. Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν στον εργασιακό μου χώρο;

Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας.

 

 1. Υποχρεούνται οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να μου χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών μου ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές;

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

 

 1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή;

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

 

 1. Δεν έχω καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και με ενοχλούν Εταιρείες Ενημέρωσης για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Σε περίπτωση που θέλω να καταγγείλω μία Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για παραβίαση των διατάξεων του νόμου, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

 

 1. Ποιος είναι ο νόμος που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης;

Ο νόμος 3758/2009 (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

 

 1. Επιτρέπεται να μου χρεώσει ο δανειστής επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης σε Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών;

Όχι. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία.

 

 1. Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν με έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Μπορούν οι δικηγόροι ή/και δικηγορικές εταιρίες να προβαίνουν σε ανάλογες συμπεριφορές με τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και αν ναι, τι άλλο προβλέπεται;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 598/03.12.2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ’), οι δικηγόροι/δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Σύμφωνα δε και με την υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στην οποία αναφέρεται, συμφωνώντας, και η ως άνω Γνωμοδότηση), αρμόδιοι για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, είναι οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Με το εν λόγω θέμα έχει ασχοληθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Βλ. το από 14.11.2014 δελτίο τύπου του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών»).

8. Διάφορα

8.1.            Τρόφιμα (Αλλοιωμένα, κλπ)

 

 1. Στο super market είχαν αλλοιωμένα και ληγμένα τρόφιμα.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία) ή στον  ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ, Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717).

 

 1. Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την ποιότητα των τροφίμων (Έλεγχοι, Τεχνολογία, κλπ);

Αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΦΕΤ.

 

 1. Αγόρασα συσκευασμένο τρόφιμο και η ετικέτα δεν ήταν στα ελληνικά.

Αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ. Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717.

 

8.2.            Καύσιμα

 

 1. Μου έβαλαν λιγότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωσα.

Για ελλιποβαρή ή νοθευμένα καύσιμα μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετρολογίας της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία).

 

 1. Ποια υπηρεσία κάνει ελέγχους στα πρατήρια βενζίνης προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη νοθείας στα καύσιμα;

Αρμόδιες για τους ελέγχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων είναι οι υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το ΣΔΟΕ.

 

8.3.            Τηλεπικοινωνίες (Σταθερή Τηλεφωνία – Κινητή Τηλεφωνία – Διαδίκτυο) – Ταχυδρομεία

 

 1. Θέλω να αλλάξω εταιρία σταθερής τηλεφωνίας και μου ζητάνε τέλη αποσύνδεσης. Πρέπει να τα πληρώσω;

Συνήθως στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι εταιρείες τηλεφωνίας με τους καταναλωτές προβλέπεται η καταβολή τέλους αποσύνδεσης, όταν θέλετε να διακόψετε τη σύμβαση πριν την πάροδο του χρόνου αυτού χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας. Πρέπει, επομένως, κατ’ αρχήν να εξετάσετε εάν υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση. Εφόσον η αλλαγή της εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας γίνεται για λόγους που αφορούν την πρώτη εταιρία (πχ. επαναλαμβανόμενες τεχνικές βλάβες), αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία ζητά τέλη αποσύνδεσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

 1. Διαπίστωσα υπερβολικές χρεώσεις στο λογαριασμό του κινητού μου (smartphone) και η εταιρία ισχυρίζεται ότι προέρχονται από χρήση internet, πράγμα που εγώ αμφισβητώ. Τι να κάνω;

Η επιβάρυνση του καταναλωτή πρέπει να προέρχεται μόνο από συμβατικούς όρους που είναι σαφείς, διαφανείς και αντιληπτοί από αυτόν. Αν ο καταναλωτής δεν έχει αντιληφθεί επαρκώς χωρίς δική του υπαιτιότητα το λόγο και το ύψος αυτής της χρέωσης, τότε δικαιούται να την αμφισβητήσει και να ζητήσει τη διαγραφή της χρέωσης. Μερικές φορές οι συσκευές των κινητών νέας γενιάς (smartphones) μπορεί να έχουν προεπιλεγμένα πατημένα μερικά πλήκτρα που επιτρέπουν στο κινητό να μπαίνει αυτόματα στο internet και να ενημερώνεται πχ για τον καιρό ή την ώρα. Εφόσον δεν επιθυμείτε την σχετική αμειβόμενη ενημέρωση πρέπει να απενεργοποιήσετε τα σχετικά πλήκτρα ή εφόσον δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, να μεταβείτε σε κάποιο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας για να το κάνουν αυτοί για εσάς. Στην συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε αμφισβήτηση των ήδη υπαρχόντων χρεώσεων προς την εταιρία για να τις επανεξετάσει. Εφόσον η εταιρεία δε σας ικανοποιήσει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Εάν εντοπίζεται παραπλανητική πρακτική ή απαιτείται διερεύνηση για αθέμιτη εμπορική πρακτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

 

 1. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με χρεώνει υπερβολικά. Τι να κάνω;

Πρέπει να απευθυνθείτε κατ’ αρχήν στην εταιρεία για αμφισβήτηση και επανεξέταση των χρεώσεων. Εφόσον η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα αδιαφάνειας στις χρεώσεις στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Εάν η εταιρεία δεν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς σας μπορείτε να ακολουθήσετε εξωδικαστική διαδικασία.

 

 1. Στον αναλυτικό λογαριασμό του κινητού μου διαπίστωσα χρεώσεις από λήψη μηνυμάτων από πενταψήφιο νούμερο που δεν γνωρίζω. Τα (χρεωστικά) μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται. Τι να κάνω;

Τα χρεωστικά μηνύματα που λαμβάνετε από 5ψήφιο κωδικό, προέρχονται από εταιρείες που παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ). Μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

 1. Μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία και χωρίς να το καταλάβω, άλλαξα εταιρία σταθερής τηλεφωνίας. Θέλω να επιστρέψω στην παλιά μου εταιρία. Τι να κάνω;

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αλλάξετε εταιρία σταθερής τηλεφωνίας οποτεδήποτε το θελήσετε. Εάν η αλλαγή έγινε με σύμβαση από απόσταση, δηλ. δεν υπογράψετε σχετική σύμβαση σε κάποιο κατάστημα, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Εάν θεωρείτε ότι η αλλαγή έγινε χωρίς την συναίνεσή σας (αυθαίρετη ενεργοποίηση), δηλαδή δε συμφωνήσατε στη μεταφορά εγγράφως ή προφορικά, πρέπει να διαμαρτυρηθείτε στην νέα εταιρία και εφόσον δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

 1. Που θα βρω πληροφορίες για θέματα ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας;

Πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

 1. Που θα απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές υπηρεσίες;

Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

8.4.            Τουρισμός – Ταξίδια

 

 1. Για να κάνω κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο για διαμονή έξι ημερών μου ζητήθηκε και κατέβαλα ως προκαταβολή ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή τριών ημερών. Τελικά αναγκάστηκα λόγω υποχρεώσεων να ακυρώσω την κράτηση, αλλά μου ζητάνε από το ξενοδοχείο να καταβάλω και το υπόλοιπο ποσό της διαμονής. Είναι σωστό; Δικαιούμαι να ζητήσω επιστροφή της προκαταβολής;

Ο ξενοδόχος δε δικαιούται να ζητά προκαταβολή που υπερβαίνει το 25% του συνολικού κόστους διαμονής, η δε προκαταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη από το αντίτιμο της τιμής για μια μέρα. Επομένως, στην περίπτωσή σας παρανόμως σας ζητήθηκε προκαταβολή τριών ημερών. Ο πελάτης που έκλεισε δωμάτιο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν το χρησιμοποίησε υποχρεούται να αποζημιώσει τον ξενοδόχο με το μισό της συμφωνηθείσας τιμής για την περίοδο που δεν χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν ειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 ημέρες νωρίτερα, οπότε ο ξενοδόχος δεν θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής που έχει λάβει. Λεπτομερείς διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών προβλέπονται στον «Κανονισμό σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76 που κυρώθηκε με το Ν. 1652/86). Για σχετικές καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

 1. Εάν υπογράψω σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (Time-Share) τι δικαιώματα έχω;

Τα δικαιώματα σας – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης – προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. Ζ1-130/21.2.2011 (Β΄295)

 

8.5.            Συγκοινωνίες

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν με αεροπλάνο;

Για πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό ενημερωθείτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών που μετακινούνται με ΚΤΕΛ ή αστικές συγκοινωνίες;

Για πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό ενημερωθείτε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν με πλοίο;

Για πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό ενημερωθείτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών που μετακινούνται με τρένο;

Για πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό ενημερωθείτε από την ΤΡΕΝΟΣΕ.

 

8.6.            Ηλεκτροδότηση

 

 1. Που θα μπορούσα να βρω πληροφορίες σχετικά με θέματα ηλεκτρισμού;

Πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα βρείτε στις ιστοσελίδες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

 

8.7.            Δίδακτρα

 

 1. Πώς διαμορφώνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για το νέο σχολικό έτος;

Τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων διαμορφώνονται ελεύθερα από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (πληροφορίες: τηλ. 2103893631).

 

8.8.            Άλλα

 

 1. Τι ισχύει σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κτίρια και παραλίες;

Πληροφορίες για το θέμα αυτό θα αντλήσετε από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Τηλ.: 210 6430201.

 

 1. Όταν πληρώνω τα ψώνια μου με πιστωτική κάρτα είναι σωστό το κατάστημα να μου ζητά την αστυνομική μου ταυτότητα;

Ναι, διότι έτσι αποτρέπεται η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση που την έχετε χάσει ή σας την έχουν κλέψει και ελαχιστοποιεί την ζημία που ενδεχομένως θα υποστείτε. Για θέματα προστασίας των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Έχω αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εταιρία με έδρα εκτός Ελλάδας (πχ. στην Γαλλία) που πρέπει να απευθυνθώ για την καταγγελία μου;

Καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν συναλλαγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, το οποίο έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.

 

 1. Που μπορώ να απευθυνθώ για επικίνδυνα καλλυντικά;

Αρμόδιος για τον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

 

 1. Αγόρασα ένα προϊόν και δε μου έκοψαν απόδειξη. Πως μπορώ να το καταγγείλω;

Σε περίπτωση άρνησης ή μη χορήγησης απόδειξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Ελέγχων & Ερευνών της ΑΑΔΕ (δ/νση: Καραϊσκάκη 2, Γαλάτσι, email : dipaee@aade.gr).

 

 1. Τα τρία πρώτα ψηφία ενός γραμμοκώδικα (barcode) φανερώνουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος; Τα ελληνικά προϊόντα έχουν ειδικό γραμμοκώδικα με τρία πρώτα ψηφία το 520;

Τα τρία πρώτα ψηφία ενός γραμμοκώδικα δεν φανερώνουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Τα ψηφία αυτά αναφέρονται στη χώρα, στην οποία εκδίδεται ο γραμμοκώδικας. Τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν ειδικό γραμμoκώδικα. Τα προϊόντα με γραμμοκώδικα που αρχίζει από 520 δεν είναι κατ’ ανάγκη ελληνικά προϊόντα. Απλά έχουν λάβει γραμμοκώδικα στην Ελλάδα.

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται για σειρά δράσεων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαιδευτικών οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε θέματα αγωγής του καταναλωτή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα δικαιώματα του καταναλωτή και να καλλιεργηθεί η καταναλωτική συνείδηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιούνται οι νεαροί μαθητές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως καταναλωτών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανίσχυροι, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να γίνουν οι μικροί «ήρωες» της αλλαγής προς την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 210-3893254 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:  s.krokida@mindev.gov.gr

Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων για την ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών

“Τα παιδιά – καταναλωτές παραμένουν παιδιά”

Ο Νόμος για την προστασία των καταναλωτών

 

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πως σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσής τους δεν ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Επιβλαβή για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων με βάση την ανωτέρω διάταξη, μπορεί να είναι τα παιχνίδια που προκαλούν ανασφάλεια ή φόβο, παροτρύνουν άμεσα ή έμμεσα σε επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παροτρύνουν σε εθισμούς και επιβλαβείς δραστηριότητες, προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή που είναι επιζήμια για το περιβάλλον.

 

Η Επιτροπή Προστασίας για την ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 7α του νόμου 2251/94 και το έργο της περιλαμβάνει:

 • Την έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
 • Τον εντοπισμό γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και την εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Χρήσιμες Συμβουλές από την Επιτροπή

 

Η Επιτροπή δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί σχετικά στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 1520, e-mail: 1520@mindev.gov.gr)

 

Χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς