Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Νέα - Ανακοινώσεις

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.4712/2020 αποτελεί έναν ενοποιημένο και ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής του, εντάσσεται η προστασία της εσωτερικής αγοράς, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ανάρτηση Αποδοχής Σχήματος από το ΕΣΥΔ και Κανονισμού ΠΙστοποίησης Ιδιοκτήτη Σχήματος για Ελεγκτές Αγοράς της ΔΙΜΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙ.Μ.Ε.Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την παρ. 3)
Ανακοίνωση περί αναγνωρισμένου σχήματος πιστοποίησης προσώπων

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Ανακοινώνεται ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς ΔΙ.Μ.Ε.Α από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, διαθέτει αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης προσώπων που αφορά Ελεγκτές Αγοράς ΔΙ.Μ.Ε.Α. Κατόπιν τούτου, υπάρχει η δυνατότητα διαπίστευσης του ανωτέρω σχήματος, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΕΣΥΔ (βλ αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο).

Πιο αναλυτικά, έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 76666/29.7.22 (Β’4075) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων που ασκούνται κατά παραχώρηση από πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 128 και της παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018, του τρόπου παραχώρησης των αρμοδιοτήτων αυτών, της πιστοποίησης των προσώπων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες αυτές, του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, προς υποβοήθηση του έργου των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα και δη στο πλαίσιο της Δράσης 16703 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με τίτλο «Καταπολέμηση του παραεμπορίου και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων», πρόκειται να δημοσιευθεί διαγωνισμός για την  υποστήριξη υπηρεσιών ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. Ο ανάδοχος οφείλει  από την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα περί των δύο μηνών,  να πιστοποιήσει τα στελέχη  που θα υποστηρίζουν το ελεγκτικό έργο της υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΕΣΥΔ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣ. – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΙΜΕΑ

Για να υποβάλλετε την καταγγελία σας, καλέστε στο 1520

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 epopteia-agoras@gge.gr συμπληρωμένο το κάτωθι υπόδειγμα:

 Κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα