Εξωστρέφεια

Μία από τις σημαντικότερες πλευρές του ελλείμματος της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν οι εξαγωγές, η καχεκτική επίδοση των οποίων αντικατοπτρίζεται τόσο στη χαμηλή συμμετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας, όσο και στο χρονίως ελλειμματικό εμπορικό μας ισοζύγιο. Άρα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διευκολυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο η στήριξη των εξαγωγών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτές.
Βέβαια, για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει, πριν απ’ όλα, να θεραπεύσουμε τη διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας να εκπονήσει μια συνεκτική και συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας. Μία στρατηγική που θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των εξαγωγέων σε τομείς και αγορές όπου εντοπίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αδυναμία αυτή οφείλεται πρωτίστως σε δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και, ειδικότερα, στην απουσία αποτελεσματικού συντονισμού των φορέων και των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξωστρέφειας, με επικαλύψεις δράσεων και αρμοδιοτήτων αλλά και σπατάλη πόρων.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταρτίσει ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό «Σχέδιο Προώθησης των Εξαγωγών», με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Οργανισμό Enterprise Greece. Το Σχέδιο αυτό, αφού τέθηκε σε διαβούλευση με τους φορείς εκπροσώπησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οριστικοποιήθηκε στην τελική του μορφή, μετά τις υποχρεωτικές διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς, τον Μάρτιο του 2016 και σήμερα βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.
Το Σχέδιο εστιάζει στην κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών που οφείλονται κυρίως σε αδυναμίες των δημόσιων φορέων, και οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να καλυφθούν από την ελεύθερη αγορά. Με άλλα λόγια, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων του κράτους, ως προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης των εξαγωγών. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις που περιλήφθηκαν στο Σχέδιο αναπτύσσονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες:
Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης, που τίθενται στη διάθεση τόσο των εξαγωγέων, όσο και των διαμορφωτών πολιτικής.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει δράσεις για την ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, με πυρήνα το ευρύ δίκτυο των γραφείων ΟΕΥ στο εξωτερικό.
Ο τρίτος άξονας, αφορά τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των κρατικών αλλά και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την προώθηση της εξωστρέφειας. Κύριος πυλώνας του νέου αυτό συστήματος, είναι η «Επιτροπή Εξωστρέφειας». Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε (με απόφαση του Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2016) ως όργανο χάραξης πολιτικής προκειμένου να αποτελέσει τον πυρήνα ενός συστήματος παραγωγής αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας και την επίτευξη καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων.
Τέλος, μία αναγκαία διευκρίνιση: η εξωστρέφεια είναι έννοια ευρύτερη των εξαγωγών, καθώς περιλαμβάνει πεδία όπως είναι το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών, το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών, τις Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και άλλα.

Είναι αναγκαίο, επομένως, να ορίσουμε έναν δικό μας, εθνικό, δείκτη εξωστρέφειας – δικό μας, εννοούμε, με τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο δείκτης θα αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία θα μπορέσει να τεκμηριωθεί και να δομηθεί ένα πλέγμα στρατηγικής και επιμέρους πολιτικών για την επίτευξη του στόχου της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Χρηματοδότηση Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
14:30 – 15:00

 

: ΗΜΕΡΙΔΑ: Εξωστρέφεια, Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων. ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ και Ε.Β.Ε.Α 17/01/2019

Προσέλευση

15:00 – 15:30  

:

 

 

Χαιρετισμοί:

–  κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ

https://youtu.be/yjMtTuloMe4

 – κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας τους Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας (Αποφάσεις Πρωθυπουργού Υ132, Υ149, Υ221)

https://youtu.be/HdlwBi9kiuw

 Ομιλίες:

15:30 – 15:50

 

 

 

 

 

 

15:50 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

16:10 –16:30 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

«Δυνατότητα χρηματοδότησης των Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων,  με όπλο την ασφάλισή τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)»

–   κα Ελένη Σταθάτου, Πρόεδρος Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

https://youtu.be/fyDLWWNyu_A

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις  Τράπεζες»

 «Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων»

κα Αικατερίνη Θεοδώρου (Head of Trade Finance & Supply chain)

(Τράπεζα Πειραιώς)

https://youtu.be/y6Dg-6wp6hU

Παρουσίαση: Τραπεζα Πειραιώς _ Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων.pdf

«Χρηματοδοτικές λύσεις στήριξης των Εξαγωγών»

–   κ. Χάρης Σαρίδης – Δ/ντή Ανάπτυξης Εργασιών της Εθνικής Factors AE και

https://youtu.be/GlOmOHWtaa8

https://youtu.be/yVCcpWbQH7U

Παρουσίαση: NBG FACTORS_2019.pdf

κ. Βασίλης Κλουβάτος,  Επικεφαλής Υπ/νσης Πωλήσεων της Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

(Εθνική Τράπεζα)

https://youtu.be/3eyByvURYZE

Παρουσίαση: NBG GTS _2019.pdf

«Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Υπηρεσίες για Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις»

16:30 – 17:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 17:20

17:20 – 17:40

 

 

17:40 – 18:00

 

 

18:00 – 18:20

:

 

 

 

 

:

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

–  κ. Αθανάσιος Παυλίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις:

Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά Προγράμματα

https://youtu.be/NVgBnunIVPo

  κ. Σπύρος Ρεντετάκος, Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(Alpha Bank)

https://youtu.be/6QbbY5fXnsw

–   κα Γεωργία Φαρμάκη, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων Whole Sale Banking

https://youtu.be/R85Rao4VKJc

 Διάλειμμα – Προσφορά Καφέ

κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Head of Cash & Trade Services

(Tράπεζα Eurobank)

https://youtu.be/s3SjptWb2XI

  κ. Αντώνιος Φραντζέσκος, Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

https://youtu.be/LShNn5PQt60

Παρουσίαση: ATTICA BANK  2019 – Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων-update 1.pdf

 –  κ. Γεώργιος Μπεκύρος Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προϊόντων και Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης
(Τράπεζα Αττικής)

–  κ. Γεώργιος Μπούκης,  Πρόεδρος της Σ.Τ. Καρδίτσας.

(Συνεταιριστικές Τράπεζες)

Παρουσίαση: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Σ.Τ.Ε. – ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pptx

 

18:20 – 18:40

 

 

 

 

 

18:40 – 19:15      

 

 

 

 

 

19:15 – 19:45

 

19:45 – 20:00

 

 

* Συντονιστής

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 


:

 

 

:

 Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

 https://youtu.be/qDnEHyYEipY

  «Δυνατότητες χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων μέσω των ανοιχτών προκηρύξεων  του ΕΠΑΝΕΚ»

Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

https://youtu.be/OlrqFZpmDWU

https://youtu.be/XS8RhsdDcxo

“Στρατηγική προώθησης ελληνικών γεωργικών  προϊόντων”

κα Μαγδαληνή Ράππου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων,

Γενική Δ/νση Τροφίμων

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

https://youtu.be/j6Dzu3prXbI

 Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

 κα Μαργαρίτα Αντωνίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής,

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Επισπεύδουσα της Ομάδας Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων της Επιτροπής Εξωστρέφειας.

Πρόγραμμα – Θέμα
Χαιρετισμός:

 

Video: Χαιρετισμός

κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας (Αποφάσεις Πρωθυπουργού Υ132,Υ149, Υ221)

«Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ» Video: «Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ»

κ. Μουτάφης Γρηγόρης, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής

Παρουσίαση:«Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ»

κ. Μουτάφης Γρηγόρης, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Βλαχόπουλος Αθανάσιος, Ανώτερος Διευθυντής Συναλλακτικής Τραπεζικής
(Τράπεζα Πειραιώς)

Πρώτο Βίντεο

Δεύτερο Βίντεο

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Βλαχόπουλος Αθανάσιος, Ανώτερος Διευθυντής Συναλλακτικής Τραπεζικής
(Τράπεζα Πειραιώς)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κα Πασσά Εύη, Διευθύντρια Συναλλακτικής Τραπεζικής Τράπεζας & Ομίλου
κ. Κοντόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Factors και
(Εθνική Τράπεζα)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κα Πασσά Εύη, Διευθύντρια Συναλλακτικής Τραπεζικής Τράπεζας & Ομίλου
κ. Κοντόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Factors και
(Εθνική Τράπεζα)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Σπύρος Ρεντετάκος,Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(AlphaBank)

κα Φαρμάκη Γεωργία, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων WholeSaleBanking

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Σπύρος Ρεντετάκος,Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(AlphaBank)

κα Φαρμάκη Γεωργία, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων WholeSaleBanking

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κΜανάτοςΑλέξανδρος, Cash & Trade Services, Head of Sales for SB Clients, Global Transaction Banking.

κα Ταφρόγλου Βάσια, Διευθυντής Εμπορικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΤράπεζαEurobank)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κΜανάτοςΑλέξανδρος, Cash & Trade Services, Head of Sales for SB Clients, Global Transaction Banking.

κα Ταφρόγλου Βάσια, Διευθυντής Εμπορικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΤράπεζαEurobank)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

Κ. Αντώνης Φραντζέσκος,Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Κ. Γιώργος Μπεκύρος,Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων

(Τράπεζα Αττικής)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

Κ. Αντώνης Φραντζέσκος,Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Κ. Γιώργος Μπεκύρος,Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων

(Τράπεζα Αττικής)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος,Διευθυντής Δικτύου Αττικής & Θεσσαλονίκης

κ. Παυλής Μίλτος, Διευθυντής Καταστήματος Αθηνών

Κ. Σταύρος Κυπραίος

(Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

 κ. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος, Διευθυντής Δικτύου Αττικής & Θεσσαλονίκης

κ. Παυλής Μίλτος, Διευθυντής Καταστήματος Αθηνών

 Κ. Σταύρος Κυπραίος

(Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω της νέας Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ με τίτλο: “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” »

καΦαλαγγά Αργυρώ, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος           Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

κ. Σακέλλης Παναγιώτης,  Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Πρώτο Βίντεο

Δεύτερο Βίντεο

Παρουσίαση: «Δυνατότητες Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω της νέας Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ με τίτλο: “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” »

Infographic “Επιχειρούμε Έξω”

καΦαλαγγά Αργυρώ, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος         Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

κ. Σακέλλης Παναγιώτης,  Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Χρηματοδότηση Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
14:30 – 15:00

 

: ΗΜΕΡΙΔΑ: Εξωστρέφεια, Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων. ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ και Ε.Β.Ε.Α 17/01/2019

Προσέλευση

15:00 – 15:30  

:

 

 

Χαιρετισμοί:

–  κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ

https://youtu.be/yjMtTuloMe4

 – κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας τους Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας (Αποφάσεις Πρωθυπουργού Υ132, Υ149, Υ221)

https://youtu.be/HdlwBi9kiuw

 Ομιλίες:

15:30 – 15:50

 

 

 

 

 

 

15:50 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

16:10 –16:30 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

«Δυνατότητα χρηματοδότησης των Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων,  με όπλο την ασφάλισή τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)»

–   κα Ελένη Σταθάτου, Πρόεδρος Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

https://youtu.be/fyDLWWNyu_A

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις  Τράπεζες»

 «Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων»

κα Αικατερίνη Θεοδώρου (Head of Trade Finance & Supply chain)

(Τράπεζα Πειραιώς)

https://youtu.be/y6Dg-6wp6hU

Παρουσίαση: Τραπεζα Πειραιώς _ Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων.pdf

«Χρηματοδοτικές λύσεις στήριξης των Εξαγωγών»

–   κ. Χάρης Σαρίδης – Δ/ντή Ανάπτυξης Εργασιών της Εθνικής Factors AE και

https://youtu.be/GlOmOHWtaa8

https://youtu.be/yVCcpWbQH7U

Παρουσίαση: NBG FACTORS_2019.pdf

κ. Βασίλης Κλουβάτος,  Επικεφαλής Υπ/νσης Πωλήσεων της Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

(Εθνική Τράπεζα)

https://youtu.be/3eyByvURYZE

Παρουσίαση: NBG GTS _2019.pdf

«Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Υπηρεσίες για Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις»

16:30 – 17:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 17:20

17:20 – 17:40

 

 

17:40 – 18:00

 

 

18:00 – 18:20

:

 

 

 

 

:

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

–  κ. Αθανάσιος Παυλίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις:

Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά Προγράμματα

https://youtu.be/NVgBnunIVPo

  κ. Σπύρος Ρεντετάκος, Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(Alpha Bank)

https://youtu.be/6QbbY5fXnsw

–   κα Γεωργία Φαρμάκη, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων Whole Sale Banking

https://youtu.be/R85Rao4VKJc

 Διάλειμμα – Προσφορά Καφέ

κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Head of Cash & Trade Services

(Tράπεζα Eurobank)

https://youtu.be/s3SjptWb2XI

  κ. Αντώνιος Φραντζέσκος, Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

https://youtu.be/LShNn5PQt60

Παρουσίαση: ATTICA BANK  2019 – Δυνατότητες χρηματοδότησης εξωστρεφών επιχειρήσεων-update 1.pdf

 –  κ. Γεώργιος Μπεκύρος Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προϊόντων και Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης
(Τράπεζα Αττικής)

–  κ. Γεώργιος Μπούκης,  Πρόεδρος της Σ.Τ. Καρδίτσας.

(Συνεταιριστικές Τράπεζες)

Παρουσίαση: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Σ.Τ.Ε. – ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pptx

 

18:20 – 18:40

 

 

 

 

 

18:40 – 19:15      

 

 

 

 

 

19:15 – 19:45

 

19:45 – 20:00

 

 

* Συντονιστής

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 


:

 

 

:

 Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

 https://youtu.be/qDnEHyYEipY

  «Δυνατότητες χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων μέσω των ανοιχτών προκηρύξεων  του ΕΠΑΝΕΚ»

Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

https://youtu.be/OlrqFZpmDWU

https://youtu.be/XS8RhsdDcxo

“Στρατηγική προώθησης ελληνικών γεωργικών  προϊόντων”

κα Μαγδαληνή Ράππου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων,

Γενική Δ/νση Τροφίμων

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

https://youtu.be/j6Dzu3prXbI

 Ερωτήσεις  – Απαντήσεις

 κα Μαργαρίτα Αντωνίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής,

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Επισπεύδουσα της Ομάδας Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων της Επιτροπής Εξωστρέφειας.

Πρόγραμμα – Θέμα
Χαιρετισμός:

 

Video: Χαιρετισμός

κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γραμματέας της Επιτροπής Εξωστρέφειας (Αποφάσεις Πρωθυπουργού Υ132,Υ149, Υ221)

«Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ» Video: «Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ»

κ. Μουτάφης Γρηγόρης, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής

Παρουσίαση:«Δυνατότητες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που προσφέρει ο ΟΑΕΠ»

κ. Μουτάφης Γρηγόρης, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Βλαχόπουλος Αθανάσιος, Ανώτερος Διευθυντής Συναλλακτικής Τραπεζικής
(Τράπεζα Πειραιώς)

Πρώτο Βίντεο

Δεύτερο Βίντεο

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Βλαχόπουλος Αθανάσιος, Ανώτερος Διευθυντής Συναλλακτικής Τραπεζικής
(Τράπεζα Πειραιώς)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κα Πασσά Εύη, Διευθύντρια Συναλλακτικής Τραπεζικής Τράπεζας & Ομίλου
κ. Κοντόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Factors και
(Εθνική Τράπεζα)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κα Πασσά Εύη, Διευθύντρια Συναλλακτικής Τραπεζικής Τράπεζας & Ομίλου
κ. Κοντόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Factors και
(Εθνική Τράπεζα)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Σπύρος Ρεντετάκος,Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(AlphaBank)

κα Φαρμάκη Γεωργία, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων WholeSaleBanking

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Σπύρος Ρεντετάκος,Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
(AlphaBank)

κα Φαρμάκη Γεωργία, Διευθύντρια Πιστοδοτήσεων WholeSaleBanking

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κΜανάτοςΑλέξανδρος, Cash & Trade Services, Head of Sales for SB Clients, Global Transaction Banking.

κα Ταφρόγλου Βάσια, Διευθυντής Εμπορικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΤράπεζαEurobank)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κΜανάτοςΑλέξανδρος, Cash & Trade Services, Head of Sales for SB Clients, Global Transaction Banking.

κα Ταφρόγλου Βάσια, Διευθυντής Εμπορικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΤράπεζαEurobank)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

Κ. Αντώνης Φραντζέσκος,Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Κ. Γιώργος Μπεκύρος,Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων

(Τράπεζα Αττικής)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

Κ. Αντώνης Φραντζέσκος,Υποδιευθυντής Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Κ. Γιώργος Μπεκύρος,Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων

(Τράπεζα Αττικής)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

κ. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος,Διευθυντής Δικτύου Αττικής & Θεσσαλονίκης

κ. Παυλής Μίλτος, Διευθυντής Καταστήματος Αθηνών

Κ. Σταύρος Κυπραίος

(Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)

Παρουσίαση: «Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις Τράπεζες»

 κ. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος, Διευθυντής Δικτύου Αττικής & Θεσσαλονίκης

κ. Παυλής Μίλτος, Διευθυντής Καταστήματος Αθηνών

 Κ. Σταύρος Κυπραίος

(Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)

«Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων από τις   Τράπεζες» Video: «Δυνατότητες Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω της νέας Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ με τίτλο: “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” »

καΦαλαγγά Αργυρώ, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος           Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

κ. Σακέλλης Παναγιώτης,  Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Πρώτο Βίντεο

Δεύτερο Βίντεο

Παρουσίαση: «Δυνατότητες Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω της νέας Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ με τίτλο: “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” »

Infographic “Επιχειρούμε Έξω”

καΦαλαγγά Αργυρώ, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος         Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

κ. Σακέλλης Παναγιώτης,  Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)