Τελευταία Νέα
Απρ 26

Σήμα της ΕΕ & Brexit

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

 

(Official Journal of the European Union 12.11.2019/C 384 I/01)

 

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αρθρο 54

Συνεχιζόμενη προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο για καταχωρισμένα ή χορηγηθέντα δικαιώματα

 1. Ο κάτοχος οποιουδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν καταχωριστεί ή χορηγηθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου καθίσταται, χωρίς καμία επανεξέταση, κάτοχος αντίστοιχου καταχωρισμένου και εκτελεστού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου:

α) ο δικαιούχος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33) καθίσταται δικαιούχος σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποτελείται από το ίδιο σημείο, για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες·

β) ο δικαιούχος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που έχει καταχωριστεί και, κατά περίπτωση, δημοσιευτεί κατόπιν αναστολής δημοσίευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου (34) καθίσταται δικαιούχος καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα·

γ) ο κάτοχος κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας που έχει χορηγηθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου (35) καθίσταται κάτοχος δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ίδια φυτική ποικιλία.

 1. Όταν γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης ή εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (36), γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37), γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38), ή γεωγραφική ένδειξη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39), προστατεύεται στην Ένωση την τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την οικεία γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων έχουν το δικαίωμα, από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, χωρίς καμία επανεξέταση, να χρησιμοποιούν την οικεία γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και να απολαμβάνουν βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ίσο με εκείνο που παρέχεται με βάση τις ακόλουθες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης:

α) το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία θ), ι) και ια) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (40)· και

β)ως προς την οικεία γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων, το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 24, το άρθρο 36 παράγραφος 3, τα άρθρα 38 και 44 και το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012· το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (41)· το άρθρο 100 παράγραφος 3, το άρθρο 102 παράγραφος 1, τα άρθρα 103 και 113, και το άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο x) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013· το άρθρο 62 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (42)· το άρθρο 15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 16 και το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και, στον βαθμό που αφορά τη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, το άρθρο 24 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· ή το άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014.

Όταν γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων του πρώτου εδαφίου παύει να προστατεύεται στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το πρώτο εδάφιο παύει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη γεωγραφική ένδειξη, την ονομασία προέλευσης, το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή την παραδοσιακή ένδειξη οίνων.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η προστασία στην Ένωση απορρέει από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται εκτός αν και έως ότου τεθεί σε ισχύ ή καταστεί εφαρμοστέα συμφωνία του άρθρου 184 που υπερισχύει έναντι της παρούσας παραγράφου.

 1. Παρά την παράγραφο 1, εάν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο κηρυχθεί άκυρο ή ο δικαιούχος του κηρυχθεί έκπτωτος, ή, σε περίπτωση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, ο δικαιούχος του κηρυχθεί εξ υπαρχής έκπτωτος ή το κοινοτικό δικαίωμα ακυρωθεί, στην Ένωση ως αποτέλεσμα διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμούσε την τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου, το αντίστοιχο δικαίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης κηρύσσεται άκυρο ή ο δικαιούχος του κηρύσσεται έκπτωτος, ο δικαιούχος του κηρύσσεται εξ υπαρχής έκπτωτος, ή το δικαίωμα ακυρώνεται. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κήρυξης ακυρότητας ή της έκπτωσης ή της ακύρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ίδια με την αντίστοιχη ημερομηνία στην Ένωση.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούται να κηρύξει άκυρο το αντίστοιχο δικαίωμα ή να κηρύξει έκπτωτο τον δικαιούχο του αντίστοιχου δικαιώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν οι λόγοι ακυρότητας ή έκπτωσης του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 1. Η ημερομηνία πρώτης ανανέωσης σήματος ή δικαιώματος καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος που γεννάται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β) είναι η ημερομηνία ανανέωσης του αντίστοιχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.
 2. Όσον αφορά τα σήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) για το σήμα ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης ή η ημερομηνία προτεραιότητας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, η αρχαιότητα σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου που διεκδικείται σύμφωνα με το άρθρο 39 ή 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

β) ο δικαιούχος του σήματος δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος με την αιτιολογία ότι το αντίστοιχο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής χρήσης στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

γ) ο δικαιούχος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποκτήσει φήμη στην Ένωση δικαιούται να ασκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαιώματα ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 σε σχέση με το αντίστοιχο σήμα βάσει της φήμης που έχει αποκτήσει στην Ένωση έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και, έπειτα από αυτήν, η συνεχιζόμενη φήμη του σήματος αυτού βασίζεται στη χρήση του σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 1. Όσον αφορά τα δικαιώματα επί καταχωρισμένων σχεδίων και υποδειγμάτων και τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), ισχύουν τα ακόλουθα:

α) η διάρκεια της προστασίας βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τουλάχιστον ίση με την εναπομένουσα περίοδο προστασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης για το αντίστοιχο δικαίωμα επί καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή για το αντίστοιχο κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας·

β) η ημερομηνία κατάθεσης ή η ημερομηνία προτεραιότητας είναι εκείνη του αντίστοιχου δικαιώματος επί καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή του αντίστοιχου κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.

Αρθρο 55

 

Διαδικασία καταχώρισης

 

 1. Η καταχώριση, η χορήγηση ή η προστασία σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας διενεργούνται και παρέχονται, αντίστοιχα, δωρεάν από τις οικείες οντότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χρήση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στα μητρώα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θεωρείται μητρώο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.
 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν γεωγραφική ένδειξη, ονομασία προέλευσης, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ή παραδοσιακή ένδειξη οίνων του άρθρου 54 παράγραφος 2 δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ή να κινήσουν συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 δεν υποχρεούνται να έχουν διεύθυνση αλληλογραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 3 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
 3. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν στις οικείες οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώριση, τη χορήγηση ή την προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 ή 2.
 4. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των τελών ανανέωσης που ενδέχεται να επιβάλλονται κατά τον χρόνο της ανανέωσης των δικαιωμάτων, ή της δυνατότητας των οικείων κατόχων να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Αρθρο 56

 

Συνεχιζόμενη προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο για διεθνείς καταχωρίσεις με προστασία που εκτείνεται στην Ένωση

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για διεθνώς καταχωρισμένα σήματα ή σχέδια και υποδείγματα προστασία που εκτείνεται στην Ένωση σύμφωνα με το σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση σημάτων, ή σύμφωνα με το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, απολαύουν προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα σήματα ή τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματά τους σε σχέση με τις εν λόγω διεθνείς καταχωρίσεις.

 

Αρθρο 57

 

Συνεχιζόμενη προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο για μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα

 

Ο κάτοχος δικαιώματος σε σχέση με μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που προέκυψε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 καθίσταται αυτοδικαίως, σε σχέση με το εν λόγω μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, κάτοχος εκτελεστού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002. Η διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος αυτού βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τουλάχιστον ίση με την εναπομένουσα περίοδο προστασίας του αντίστοιχου μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

Αρθρο 58

Συνεχιζόμενη προστασία των βάσεων δεδομένων

 

 1. Ο κάτοχος δικαιώματος σε σχέση με βάση δεδομένων όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (43) που αποκτήθηκε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, διατηρεί, σε σχέση με την εν λόγω βάση δεδομένων, εκτελεστό δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία 96/9/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος του δικαιώματος συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της εν λόγω οδηγίας. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος αυτού βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τουλάχιστον ίση με την εναπομένουσα περίοδο προστασίας βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας 96/9/ΕΚ.
 2. Τα ακόλουθα πρόσωπα και επιχειρήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της οδηγίας 96/9/ΕΚ:

α) υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου·

β) φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο·

γ) επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι, όταν μια τέτοια επιχείρηση έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δραστηριότητές της συνδέονται πραγματικά και αδιάλειπτα με την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ή κράτους μέλους.

Αρθρο 59

 

Δικαίωμα προτεραιότητας σε σχέση με εκκρεμείς αιτήσεις για σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

 1. Εάν ένα πρόσωπο κατέθεσε αίτηση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και εάν στην εν λόγω αίτηση χορηγήθηκε ημερομηνία κατάθεσης, το πρόσωπο αυτό έχει, για το ίδιο σήμα σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ταυτόσημα με ή περιέχονται σε εκείνα για τα οποία κατατέθηκε η αίτηση στην Ένωση ή για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός 9 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αίτηση η οποία υποβάλλεται βάσει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει την ίδια ημερομηνία κατάθεσης και ημερομηνία προτεραιότητας με την αντίστοιχη αίτηση που κατατέθηκε στην Ένωση και, κατά περίπτωση, την αρχαιότητα σήματος του Ηνωμένου Βασιλείου που διεκδικείται βάσει του άρθρου 39 ή 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.
 2. Εάν ένα πρόσωπο κατέθεσε αίτηση για την παροχή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το πρόσωπο αυτό έχει, για τους σκοπούς της κατάθεσης αίτησης για την παροχή δικαιώματος επί της ίδιας φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ad hoc δικαίωμα προτεραιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Λόγω του δικαιώματος προτεραιότητας, η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης για το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία της αίτησης για την παροχή δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς του προσδιορισμού της δυνατότητας διάκρισης της ποικιλίας από άλλες, του νεωτεριστικού χαρακτήρα και της δυνατότητας κατοχύρωσης του δικαιώματος.

 

Αρθρο 60

 

Εκκρεμείς αιτήσεις για συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

 

 1. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1610/96 (44) και αριθ. 469/2009 (45) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται, αντίστοιχα, σε σχέση με αιτήσεις για συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για φάρμακα, καθώς και σε αιτήσεις για παράταση της διάρκειας των εν λόγω πιστοποιητικών, εάν οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν σε αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε περιπτώσεις στις οποίες η διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού ή για την παράταση της διάρκειάς του ήταν σε εξέλιξη κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
 2. Κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 προβλέπει το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1610/96 ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 469/2009.

 

Αρθρο 61

Ανάλωση των δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία αναλώθηκαν τόσο στην Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης παραμένουν αναλωμένα τόσο στην Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.