Τελευταία Νέα
Μαρ 31

Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση, με απόσπαση προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, των Διευθύνσεων Δημοσίων Επενδύσεων και Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης ζ του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του ν.3614/2007, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4608/2019, δεδομένων των αυξημένων απαιτήσεων για την έναρξη εφαρμογής της 1ης προγραμματικής περιόδου του πρώτου ΕΠΑ 2021-2025 και προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερομένους/ες υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 ότι τα αναγραφόμενα σε αυτήν και το βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή, για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών των α) Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και β) Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΤΕΚ46ΜΤΛΡ-ΧΩΤ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ 37511.2021