Τελευταία Νέα
Απρ 12

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών (OPEN MARKET)”

Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET»,όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους της συνημμένης Διακήρυξης και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€),και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ στη ΣΑΕ019,με κωδικό έργου : 2018ΣΕ01900005 (αρ. πρωτ. 138233/28.12.2020, ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π4Π / ΑΔΑΜ: 21REQ007980141 απόφαση).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι τις 21 /04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο (γραφείο 32) επί της οδού Κάνιγγος 20, Αθήνα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης &Επενδύσεων, στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr.

Διακήρυξη (pdf)

ΤΕΥΔ (word)

Ανακοινωση καταληκτικης ημερομηνια