Τμήμα Χημικών Αναλύσεων

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου, το τμήμα πραγματοποιεί:

• Χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου.
• Οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91.
• Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών ελαιολάδου, χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/06-02-2002 (Β΄161), (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3377/2005, Α΄202).

Τα Χημικά Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό) και αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών.

Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια του ελαιολάδου  πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια ελαιολάδου.

Στα Χημικά Εργαστήρια λειτουργεί ομάδα δοκιμαστών, αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων ομάδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου απαραίτητα είναι:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Δείγμα 750ml σε γυάλινο, καθαρό και απαλλαγμένο από οσμές και υγρασία μπουκάλι.
3) e-παράβολο από το taxisnet, με επιλογή Φορέα Δημοσίου «Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», με Κατηγορία Παραβόλου «Οργανοληπτική εξ/ση παρθένου ελαιο/δου(Panel Τest)» και Τύπο Παραβόλου:
Α) «Για εξαγωγές, Γεωρ. Συν., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ. Επιχ.», αξίας 31,20 €
Β) «Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ.Επιχ.», αξίας 52,00 €

Η πληρωμή του e-παραβόλου θα πρέπει να αποσταλεί στα Χημικά Εργαστήρια με e-mail ή ταχυδρομικά μαζί με το δείγμα.

Η έκθεση δοκιμών αποστέλλεται με e-mail και αναφέρει την κατηγορία κατάταξης του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91 όπως αυτός ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (μόνο για το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων) :
Τηλ.: 210 3829166
Email:  chemlab@mindev.gov.gr

________________________________________

Πιστοποιητικό
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας
ΕΣΥΔ
Γραπτή εντολή εξέτασης (Αίτηση του ενδιαφερομένου)
Υπόδειγμα έκθεσης δοκιμών
Χημικές αναλύσεις ελαιόλαδου
Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου