Γνωστοποιήσεις εισαγωγών μελιού

Γνωστοποιήσεις εισαγωγών μελιού

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

epopteia-agoras@gge.gr συμπληρωμένο το κάτωθι υπόδειγμα:

Κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα