Έλεγχοι και Παρατηρητήρια

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων είναι:

α) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

β) Η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα, καθώς και η πληροφόρηση, μέσω των συστημάτων για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών.

Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.
β) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
γ) Το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών.
δ) Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.

 • Προϊστάμενος Διεύθυνσης
  Τηλ.: 2103893416, Fax: 2103840972
 • Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών (Προϊστάμενος)
  Τηλ.: 2103893412, Fax: 2103840972
 • Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Προϊστάμενος)
  Τηλ.: 2103893455, Fax: 2103840972
 • Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών (Προϊστάμενος)
  Τηλ.: 2103893181, Fax: 2103840972
 • Τμήμα Χημικών Αναλύσεων (Προϊστάμενος)
  Τηλ.: 2103893432, Fax: 2103840972

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα