Χημικές Αναλύσεις

• Χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοι-χείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου.
• Οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91.
• Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών ελαιολάδου, χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης προς οργανισμούς, επιχειρή-σεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/06-02-2002 (Β΄161), (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3377/2005, Α΄202).

Τα Χημικά Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό) και αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών δοκιμών.

Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια του ελαιολάδου  πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια ελαιολάδου.

Στα Χημικά Εργαστήρια λειτουργεί ομάδα δοκιμαστών, αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων ομάδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου απαραίτητα είναι:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Δείγμα 750ml σε γυάλινο, καθαρό και απαλλαγμένο από οσμές και υγρασία μπουκάλι.
3) Διπλότυπο είσπραξης (κωδικός 3535) στις κατά τόπους εφορίες ή e-παράβολο από το taxisnet, με επιλογή Φορέα Δημοσίου «Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», με Κατηγορία Παραβόλου «Οργανοληπτική εξ/ση παρθένου ελαιο/δου(Panel Τest)» και Τύπο Παραβόλου:
Α) «Για εξαγωγές, Γεωρ. Συν., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ. Επιχ.», αξίας 31,20 €
Β) «Πλην εξ/γών, Γ.Σ., Ο.Ε.Ε.Ε., Δημ.Επιχ.», αξίας 52,00 €

Στις περιπτώσεις του e-παραβόλου θα πρέπει να αποσταλεί στα Χημικά Εργαστήρια (με e-mail ή τα-χυδρομικά μαζί με το δείγμα) η εκτύπωση και η πληρωμή του.

Το πιστοποιητικό αξιολόγησης  αποστέλλεται ταχυδρομικά και με e-mail, όπως αιτείται ο ενδιαφερόμενος και αναφέρει την κατηγορία κατάταξης του ελαιολάδου σύμ-φωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2568/91 όπως αυτός ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλ.: 210 3893343 και 210 3829166
Fax : 210 3829166
Email: chemlab@efpolis.gr

________________________________________

Πιστοποιητικό
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας
ΕΣΥΔ
Γραπτή εντολή εξέτασης
Υπόδειγμα έκθεσης δοκιμών
Χημικές αναλύσεις ελαιόλαδου
Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου
Ενημέρωση Τμήματος Χημικών Αναλύσεων

Πληροφορίες για τη μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης στα αγγλικά μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη σελίδα.