ΣΥΚΕΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΚΕΑΑΠ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, άρθρο 100 συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ).

Σκοπός του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου.

Οι αρμοδιότητες του εκτείνονται σε όλη την Επικράτεια και είναι:

          α) Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 4497/2017 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.

          β) Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.

          γ) Ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

          δ) Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως ενδεικτικά της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Το ΣΥΚΑΠ αποτελείται από:

          α) Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ως Πρόεδρο.

          β) Τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο.

          γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

          δ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας  (Ε.Α.).

          ε) Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).

          στ) Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  (ΣΔΟΕ).

          ζ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

.         η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

          θ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

          ι) Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

          ια) Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

          ιβ) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

          ιγ) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

          ιδ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

          ιε) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

          Στο ΣΥΚΕΑΑΠ αποσπώνται με διετή θητεία δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Θεσμικών ρυθμίσεων και Εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δύο (2)ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γ.Γ.Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.

          Το σύνολο των συναρμόδιων ελεγκτικών αρχών και φορέων αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς απεικονίζονται παρακάτω:

Σχήμα 1 «Το σύνολο των συναρμόδιων ελεγκτικών αρχών και φορέων με το ΣΥΚΕΑΑΠ»

Αποστολή του Συντονιστικού Κέντρου είναι η χάραξη κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών, διασφαλίζοντας και προωθώντας παράλληλα την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της αγοράς, προς όφελος της υγείας και την ασφάλειας του καταναλωτή.

Όραμα μας είναι η βελτιστοποίηση του επιπέδου αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω της ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας, της ενιαίας αντιμετώπισης  φαινομένων παράνομου εμπορίου και των παροχών υπηρεσιών ελέγχου υψηλού επιπέδου ανά πάσα στιγμή. Επίσης, η διασφάλιση και προώθηση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργία της αγοράς, μέσω της διαμόρφωσης και εφαρμογής της νομοθεσίας, με τρόπο που να προασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών και να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους εγχώριου, ή διεθνούς κυκλώματος παραεμπορίου ή τάσης για παράνομο εμπόριο, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που δημιουργούν πλεονέκτημα για τις δημόσιες αρχές. 

Υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ ( πρώην ΣΥΚΑΠ) από το 2016 μέχρι και σήμερα, από την συγκρότηση μικτών κλιμακίων με την ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών κάθε φορά έχουμε:

  • Υλοποιήθηκαν δράσεις που έχουν υπερβεί τους οχτώ χιλιάδες (8000) ελέγχους, καλύπτοντας μέσα από τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια όσο μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων παραβατικότητας είναι δυνατόν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.
  • Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν δεκατέσσερις (14) τόνοι οπωροκηπευτικών προϊόντων.
  • Δεσμεύτηκαν περισσότεροι από διακόσιοι (200) τόνοι οπωροκηπευτικών προϊόντων και νωπών κρεάτων.
  • Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περισσότερα από 000 τεμ.  προϊόντων παραεμπορίου (απομιμητικά και “no name”).
  • Επιβλήθηκαν 950ευρώ σε πρόστιμα.
  • Διενεργήθηκε 52 φορές η αυτόφωρη διαδικασία
  • Ελήφθησαν περισσότερα από τετρακόσια (400) δείγματα σε οπωροκηπευτικά προϊόντα για εργαστηριακό έλεγχο. 

Πέραν της συνεργασίας των συναρμόδιων Υπηρεσιών στην συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων του ΣΥΚΕΑΑΠ, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον, ότι έχει αναδειχθεί το φαινόμενο του παραεμπορίου ως προτεραιότητα και ενδεικτικά παραθέτουμε τη συνολική δράση των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως εξελίσσεται από 2015 μέχρι το 2017, σύμφωνα και με την έκθεση που υποβάλλαμε στην ACIST κάθε χρόνο: 

  • Το 2015 σε όλη τη Χώρα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς είχαν πραγματοποιηθεί 242 έλεγχοι.
  • Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 305 έλεγχοι και κατασχέθηκαν 1.994.288 τεμ. Προϊόντων παραεμπορίου, δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης του 226% στους ελέγχους από το 2015.
  • Το 2017, πραγματοποιήθηκαν 813 έλεγχοι (χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συγκέντρωση όλων των στοιχείων), ενώ κατασχέθηκαν 2.246.912 τεμ. προϊόντων παραεμπορίου. Έχουμε δηλαδή, διατήρηση υψηλού αριθμού ελέγχων και βελτίωση της «ποιότητας» αυτών με την αύξηση κατά 12,67% των κατασχέσεων από το 2016.

 

Σχήμα 2 «Το σύνολο των ελέγχων συναρμόδιων ελεγκτικών αρχών και φορέων με το ΣΥΚΕΑΑΠ για τα έτη 2015 και 2016. Αύξηση 226% στους ελέγχους »

Γράφημα 1 «Το σύνολο των κατασχέσεων σε τεμ. συναρμόδιων ελεγκτικών αρχών και φορέων με το ΣΥΚΕΑΑΠ για τα έτη 2016 και 2017. Αύξηση 12,67% στις κατασχέσεις»