Τελευταία Νέα
Σεπ 29

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020– 2021

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100 – 5) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020 – 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής, σύμφωνα με τα δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) και όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους της συνημμένης Διακήρυξης και των Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο