Τελευταία Νέα
Μαρ 11

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργου και δηλώσεων ενδιαφέροντος στο ΣΕΚΕΕ “ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ”

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και Δηλώσεων Ενδιαφέροντος δυνάμει της με αρ. πρωτ. 21676 – 19-02-2021 (ΑΔΑ 6ΘΗ146ΜΤΛΡ-ΘΙ2) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με «ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Μικροηλεκτρονική”»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΩΝΘΩ46ΜΤΛΡ-303 10 3