Τελευταία Νέα
Μάι 04

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ

Η «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» με δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» (εφεξής η Εταιρεία) ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση το μέγιστο 500 μέτρα από το Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» για τη στέγαση των γραφείων της.

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες, η Εταιρεία., αναζητά ακίνητο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

  • Γραφειακοί χώροι καθαρής επιφάνειας μεταξύ 600 m2 έως 800 m2
  • Θέση προσφερόμενου ακινήτου

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση το μέγιστο 500 μέτρα από το Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα».

  • Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου

–    Να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική και Κτιριοδομική

Νομοθεσία καθώς και από τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση που τα προορίζει η Εταιρεία (κτίρια γραφείων – καταστημάτων).

–     Να είναι σε καλή κατάσταση.

–      Να διαθέτει κατά προτίμηση αυτόνομο σύστημα κλιματισμού – θέρμανσης, πυρασφάλεια, καθώς και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την λειτουργία τους.

–     Να διαθέτει κατά προτίμηση δομημένη καλωδίωση κατηγορίας τουλάχιστον 6

–     Να διαθέτει χώρο για την εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας και UPS αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές.

–     Να διαθέτει ανελκυστήρες κοινού (εφόσον υπάρχουν όροφοι)

–      Να διαθέτει υποδομή για εγκατάσταση Συναγερμού-

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Από Τρία (3) μέχρι Έξι (6) έτη

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: 10 Ιουνίου 2022 ώρα 17.00

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του υποδείγματος Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) και των συνημμένων εγγράφων που αποτυπώνονται σε αυτό σε σφραγισμένο φάκελο.

Η υποβολή του φακέλου δήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia.DAM@mnec.gr

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

-Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του. Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

-Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

-Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους

-Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της διαδικασίας αυτής και την πρόκριση οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. Επίσης ενδέχεται να ζητήσει την εσωτερική αναμόρφωση και προσαρμογή του ακινήτου που θα επιλέξει με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών της αναγκών.

-Δυνατότητα αυτοψίας από στελέχη της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης.-

 

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf