Βοήθεια – Υποστήριξη

  • Ερωτήματα για τις ΠΔΣ στην προμήθεια αγαθών και την παροχή γενικών υπηρεσιών

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

ezigouri@mindev.gov.gr

imoissidis@mindev.gov.gr

ncharitaki@mindev.gov.gr

 

  • Ερωτήματα για τις ΠΔΣ στα δημόσια έργα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

s.moutopoulou@ggde.gr

e.topali@ggde.gr

  • Ερωτήματα για τις ΠΔΣ στον τομέα των προμηθειών υγείας

Υπουργείο Υγείας – Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

mgoulielmou@ekapy.gov.gr

agapmarin@0197.syzefxis.gov.gr

 

  • Ερωτήματα για τις ΠΔΣ γενικά

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

p.christopoulou@prv.ypeka.gr

a.kaitatzi@prv.ypeka.gr

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση:

k.karagiannis@eaadhsy.gr

 

  • Ερωτήματα για τις ΠΔΣ ειδικότερα στις περιπτώσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Υπουργείο Εσωτερικών: Τα ερωτήματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

m.kostopoulou@ypes.gr

k.pothou@ypes.gr