Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ)

Η Διεύθυνση ΠΔΕ αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

  1. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
  2. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών, Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  3. Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου, Διευκόλυνσης του Εμπορίου και λοιπών θεμάτων Εμπορικής Πολιτικής.

Η Διεύθυνση ασχολείται κατά βάση με ζητήματα Κοινής Εμπορικής Πολιτικής και Πολυμερών Εμπορικών θεμάτων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ειδικότερα, η ΠΔΕ, μέσω των καθ’ ύλην αρμόδιων Τμημάτων της, χαράσσει και διαμορφώνει πολιτική στα παρακάτω πεδία: