Τελευταία Νέα
Νοέ 26

Το ΕΣΕ εξέδωσε ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, ύψους 400.000€

 

 

Ανοιχτή πρόσκληση για την χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ, συνολικού π/υ 400.000 ευρώ εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου 2021 το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων αποτελεί μια ευέλικτη χρηματοδοτική πηγή που προάγει τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τις δότριες χώρες του ΧΜ ΕΟΧ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Η πρόσκληση σκοπό έχει την ανοιχτή και ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων έργων που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες, όπως:

 • Αναζήτηση εταίρων σε πράξεις από τις δότριες χώρες πριν από ή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αίτησης χρηματοδότησης, η ανάπτυξη συνεργασιών και η κατάρτιση της αίτησης χρηματοδότησης για πράξη από κοινού με δότρια χώρα.
 • Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και στη Νορβηγία και στις άλλες δότριες χώρες ή/και διεθνείς οργανώσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω δράσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, είναι οι ακόλουθες:

 • Μηχανισμοί τεχνικής συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • Πρακτική άσκηση και βραχυχρόνια εκπαίδευση
 • Εργαστήρια και σεμινάρια για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις
 • Μελέτες, ερευνητικά έργα, συλλογή δεδομένων
 • Εκστρατείες, εκθέσεις και προωθητικό υλικό

Στους βασικούς όρους και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 400.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί/μειωθεί με τροποποίηση της πρόσκλησης.
 2. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο είναι 80.000 ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με καλά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης, η Μικτή Επιτροπή δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει την επιλογή έργων με αιτούμενο προϋπολογισμό πέραν αυτού του ορίου.
 3. Κάθε έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε σύμπραξη τουλάχιστον δύο φορέων, ενός από την Ελλάδα και ενός από τη Νορβηγία, ενώ συνιστάται η συμμετοχή περισσότερων φορέων από τις δότριες χώρες. Για την ευχερέστερη υλοποίηση, ο ρόλος του κύριου φορέα υλοποίησης συνιστάται να αναληφθεί από τους φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα.
 4. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη κατά 100% για χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021.

Ως επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση/συμμετάσχουν ως φορείς υλοποίησης ή εταίροι:

 • Κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακές και τοπικές αρχές
 • Πανεπιστήμια, ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς
 • Λοιποί φορείς δημοσίου τομέα
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις κτλ
 • Άλλοι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται ενεργά και συμβάλλουν αποτελεσματικά σε τομείς και στόχους που καλύπτονται από την πρόταση έργου.

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΕΣΕ www.eeagrants.gr.