Τελευταία Νέα
Ιούλ 13

Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τα Επιμελητήρια

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκης, συμμετείχε σήμερα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) συζητώντας εκτενώς με τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων επί του Σχεδίου Νόμου με θέμα «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» που έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στην παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε την Επιμελητηριακή Κοινότητα για τους βασικούς μεταρρυθμιστικούς στόχους που επιδιώκονται μέσω του νομοσχεδίου στη βάση της ανάγκης αλλαγής και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου, όπως έχουν επισημάνει και οι ίδιοι οι επιμελητηριακοί παράγοντες. Τόνισε επίσης, ότι το παρόν σχέδιο είναι προϊόν μακράς περιόδου διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν τόσο οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ, όσο και η Ομοσπονδία Εργαζομένων του Συλλόγου Εργαζομένων των Επιμελητηρίων και φορείς της αγοράς.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαδεράκης εστίασε στο πνεύμα των αλλαγών, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα τον νέο ενδυναμωμένο ρόλο που καλούνται να υποστηρίξουν τα Επιμελητήρια της χώρας μέσω της ανάδειξής τους ως βασικού πυλώνα υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος της τοπικής και Εθνικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι κατ΄ουσίαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας εν γένει. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού που πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο της συζήτησης, ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων:

  • Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων τους.
  • Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό δράσεων και παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών.
  • Η ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας στη διοίκηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στη λογική της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
  • Η χρηστή αξιοποίηση των πόρων και των τελών, ιδίως όσων απορρέουν από την κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου και με διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση αυτών με αποσαφήνιση και επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως η σχέση μητρώου ΓΕΜΗ και μελών Επιμελητηρίου, η διάκριση των ανταποδοτικών υπηρεσιών ΓΕΜΗ με τις άλλες υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τα μέλη τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της εποπτείας από την Πολιτεία.
  • Η θεσμοθέτηση μηχανισμών αυτοανανέωσης και αυτοελέγχου των διοικήσεων.

Ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε επίσης και στο νεοεισαγόμενο θεσμό των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, επισημαίνοντας ότι δύνανται να επιτελέσουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την ικανότητα ουσιαστικής συμβολής των Επιμελητηρίων στον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό, και ειδικότερα στην κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με παράλληλη ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργειών, συγχωνεύσεων και της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ευρύτερης σημασίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας, αναφέρθηκε και στα χρόνια θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική ικανότητα των Επιμελητηρίων και αφορούν σε παθογένειες από το παρελθόν, τα οποία καλείται η Κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει αντικαθιστώντας τις νοσηρές καταστάσεις υποκατάστασης των οργανικών μονάδων με άλλα οργανωτικά σχήματα μέσω της έναρξης διαδικασιών εκσυγχρονισμού των οργανογραμμάτων και της δρομολόγησης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των οργανικών κενών.

Τέλος, δεσμεύθηκε στο να ληφθούν σοβαρά υπόψη το σύνολο των προτάσεων που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που είναι σε ισχύ, συνεχίζοντας τον γόνιμο ανοιχτό διάλογο που γίνεται με τους κοινωνικούς εταίρους όλο το χρονικό διάστημα επεξεργασίας του εν λόγω νομοθετήματος.

Από το Γραφείο Τύπου