Τελευταία Νέα
Απρ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το π.δ. 147/2017(ΦΕΚ 192 Α΄), όπως ισχύει,
και προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μόνιμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλους από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1
του Ν. 1256/1982, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό
σημείωμα για την κάλυψη με απόσπαση δύο (2) θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ