Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων

Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων για την ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών

 

Βάσει του άρθρου 7α του νόμου 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, οι προμη­θευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά  προϊόντα τα οποία δεν ενέχουν κινδύνους για τη ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

 

Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης και για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστάται η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

 

H επιτροπή είναι εννεαμελής, η θητεία της είναι δυο έτη και  αποτελείται από:

 1. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη.
 2. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου Καταναλωτή,
 3. έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,
 4. ένα (1) μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Επιστημονικού Προ­σωπικού (ΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παιδοψυχολογίας ή κοινωνιολογίας,
 5. έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή που προέρχεται από τις ενώσεις καταναλωτών,
 6. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Ελλάδος,
 7. έναν (1)εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιοτεχνών Παιχνιδιών,
 8. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και
 9. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

Το έργο της Επιτροπής είναι:

 • Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
 • Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

 

Επίσης, η Επιτροπή δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 1520, e-mail: 1520@efpolis.gr)