Τελευταία Νέα
Μάι 22

Κανονισμός ΕΕ/2016/679 προστασία προσωπικών δεδομένων

Στις 25 Μαϊου 2018 τίθεται σε εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Για την συμμόρφωση προς τον Κανονισμό, η Διεύθυνση Σημάτων έχει συντάξει ενημερωτικό κείμενο για την πληροφόρηση των καταθετών/  δικαιούχων σημάτων σχετικά με τη συλλογή και επεξεργα­σία προσω­πικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ­ροντος κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012 ως τροπο­ποιήθηκε.

Το κείμενο αυτό κοινοποιείται προς τους ενδιαφερομένους με κάθε πρόσφορο τρόπο και πρέπει να συνοδεύει, υπογραμμένο από τον κατα­θέτη ή δικαιούχο σήματος, κάθε έγχαρτη αίτηση σχετικά με το σήμα, εφόσον ο καταθέτης ή δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Υπογραμμίζεται ότι το ενημερωτικό κείμενο θα υπογράφεται μόνο από τον καταθέτη ή δικαιούχο του σήματος που αφορά η έγχαρτη αίτηση, δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές υπογραφές αντικλήτων ή πληρεξουσίων. Σε περίπτωση μεταβί­βασης σήμα­τος, το ενημερωτικό κείμενο θα υπογρά­φεται από τον νέο δικαιούχο αυτού.

Η Υπηρεσία δεν θα προβαίνει σε ικανοποίηση των έγχαρτων αιτήσεων αν δεν συνοδεύονται από το ενημερωτικό κείμενο με το ονοματεπώ­νυμο και την υπογραφή του καταθέτη ή δικαιούχου – φυσι­κού προσώπου.

Για την διευκόλυνση των πολιτών που προβαίνουν σε έγχαρτη αίτηση, το ενημερωτικό κείμενο, υπογεγραμ­μένο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γίνεται δεκτό και μέσω ταχυ­δρομείου, τηλεομοιoτυπίας ή ηλεκτρο­νικού ταχυδρο­μείου ως συνημμένο αρχείο PDF.

Για τους καταθέτες αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία ενημέρωσης.