Τελευταία Νέα
Νοέ 06

Διαβούλευση: Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης

Αντικείμενο της παρούσης απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.16 υπουργικής απόφασης και πιο συγκεκριμένα αυτού που αναφέρεται στην περίπτωση ε) του Παραρτήματος ΙΙ αυτής, “Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση”. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτικός και όχι περιοριστικός κατάλογος του ηλεκτρολογικού υλικού που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.

Για λεπτομέρειες κλικ εδώ.