Τελευταία Νέα
Μαρ 18

Ανακοίνωση για Καταβολή Μεγαροσήμου

Οι δικηγόροι που καταθέτουν δηλώσεις σημάτων, αιτήσεις επίλυσης διαφοράς, έκπτωσης, ακύρωσης, προσφυγές, ανακοπές και παρεμβάσεις και παρίστανται ενώπιον της ΔΕΣ, καταθέτοντας ή μη υπομνήματα, οφείλουν να καταβάλλουν μεγαρόσημο 4 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1Α του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1017/1971.

Πλην των ανωτέρω, καμία άλλη αίτηση στη Διεύθυνση Σημάτων ή χορήγηση αντιγράφου από αυτή, δεν απαιτεί καταβολή μεγαρόσημου, σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1Α του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1071/1971.

Εκ της Διευθύνσεως

Αθήνα 18/3/2020