Τελευταία Νέα
Απρ 16

Χρήση εταιρικής σφραγίδας από τις επιχειρήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μετά από 6 χρόνια όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση χρήσης σφραγίδας από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών για να πραγματοποιούν συναλλαγές στο όνομα της εταιρείας φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα παρανοήσεις και παρερμηνείες σε διάφορα σημεία.
Αν και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν σχεδόν έξι χρόνια δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα  να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της  είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο.
Σημειώνεται ότι αυτή η πρακτική, που έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διάταξη του ν. 4156/2013, έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικών ετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση Doing Business).
Έτσι, με  εγκύκλιό του της 12/04/2019  (ΑΔΑ: 6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ.  Δ. Αυλωνίτης, ενημερώνει κάθε εμπλεκόμενο σε συναλλαγές με εμπορικές εταιρείες, για το περιεχόμενο της διάταξης και  επιπλέον , για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας.
Με τις παραπάνω ενέργειες, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ευελπιστεί ότι πλέον το σχετικό θέμα να γίνει κατανοητό από όλους τους συναλλασσόμενους.
Από το Γραφείο Τύπου