Τελευταία Νέα
Ιαν 29

Υπογραφή τριετούς πλαισίου συνεργασίας της ΓΓΕ&ΠΚ με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εκπροσωπούμενοι αντίστοιχα από τον κ. Δημήτρη Αυλωνίτη (Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) και τον κ. Δημήτρη Πολιτόπουλο (Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.), υπέγραψαν τριετές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.
Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η υποστήριξη του Ε.Ο.ΑΝ. από τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, με την παροχή τεχνογνωσίας για:
 την έρευνα αγοράς και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί ο Ε.Ο.ΑΝ
 τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και εκτέλεσης συμβάσεων του ανωτέρω φορέα,
 την εκπαίδευση των στελεχών του Ε.Ο.ΑΝ. σχετικά με την τυποποίηση στις δημόσιες συμβάσεις και το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοσίων Συμβάσεων.
Επιπλέον, η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων από τον Ε.Ο.ΑΝ. σε θέματα :
 εναλλακτικής διαχείρισης ,
 ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της εναλλακτικής διαχείρισης στις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και
 από κοινού συμμετοχή στην ανάπτυξη και εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η διερεύνηση συμμετοχής του Ε.Ο.ΑΝ. σε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις (PCP) ή δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (PPI) σε θέματα σχετικού ενδιαφέροντός του.

Από το Γραφείο Τύπου