Υπηρεσία Συντονισμού

Η Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης στελεχώθηκε με τις εξής αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως:

  1. Τη  με αρ. πρωτ. 24518/04.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ3Θ46ΜΤΛΡ-ΔΔΗ) απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
  2. Τη με αρ. πρωτ. 24520/04.03.2022 (ΑΔΑ:ΡΕΑ646ΜΤΛΡ-ΞΨΠ) απόφαση με θέμα  «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων και οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
  3. Τη με αρ. πρωτ. 25077/08.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΒΨΓ46ΜΤΛρ-ΗΛ9) απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
  4. Την με αρ. πρωτ. 3801/17.01.2024 απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση αποφοίτων της 28ης Εκπαιδευτικής Σειράς «Ιωάννης Καποδίστριας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης»