Τελευταία Νέα
Σεπ 27

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025

“Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκ. και αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής.  Πιο συγκεκριμένα, είναι το Υποπρόγραμμα Α: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Υποπρόγραμμα Β: Ενίσχυση της βιομηχανίας, Υποπρόγραμμα Γ: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, Υποπρόγραμμα Δ: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή, Υποπρόγραμμα ΣΤ: Υποστήριξη προγράμματος.

Διάρθρωση Προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του υποπρογράμματος Α για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις, με την εφαρμογή καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας (αναπτυξιακοί νόμοι).  Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν κυρίως επιχορήγηση παγίων, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία αδειοδότηση.  Για πρώτη φορά, επίσης, θα χρηματοδοτηθούν καθεστώτα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, σημαντικό ρόλο έχουν οι ΣΔΙΤ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το Δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.

Το Υποπρόγραμμα Β για την Βιομηχανία αφορά κατά κύριο λόγο τις ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων που παρέχονται κατ’ εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και την προσαρμογή των ΜΜΕ στις ανάγκες / προοπτικές της Βιομηχανίας 4.0, ανάπτυξη ικανοτήτων, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, και τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας και εποπτευόμενων φορέων ως προς την ανταπόκριση στις προκλήσεις του έτους 2030.

Οι πόροι του Υποπρογράμματος Γ για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας καλύπτουν δράσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων της ΓΓΕΚ (πέραν των λειτουργικών της αναγκών), όπως η αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων και η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, καθώς και δράσεις υποστήριξης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΑΕΙ, όπως η αναβάθμιση των υποδομών των Ε.Ι. και οι εμβληματικές δράσεις στην αγροδιατροφή, την ιατρική ακριβείας και την κλιματική αλλαγή.

Με το Υποπρόγραμμα Δ ενισχύεται ο τομέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή και περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και καταναλωτών) εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας που επέφερε η αντιμετώπιση της πανδημίας.  Παράλληλα, ενισχύεται με δράσεις αντιμετώπισης επίμονων δομικών αδυναμιών της αγοράς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη υπάρχει ξεχωριστό υποπρόγραμμα.

Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους) θα υλοποιηθούν με βάση το οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και με επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα.  Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες, στηρίζοντας τους Τελικούς Δικαιούχους και τους εποπτευόμενους Φορείς Υλοποίησης.  Η ανωτέρω αναφερόμενη διαχείριση θα γίνεται με τη συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων στοιχείων που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.”