Τελευταία Νέα
Μαρ 14

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεωνεκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ.

H Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ αποτελεί ειδική υπηρεσία που λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και σκοπό έχει τη διαχείριση των πόρων που συνδέονται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, για τις ανάγκες στελέχωσής της, προχωρά σε είκοσι (20) αποσπάσεις υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4872/21 περί Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθορίζεται σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού για τον προσδιορισμό επιπλέον ανταμοιβής συγκεκριμένου ποσοστού επί του μισθολογικού κόστους του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 24ηΜαρτίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia.DAM@mnec.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση dioikitis.DAM@mnec.gr