Τελευταία Νέα
Οκτ 20

Συναντήσεις Εργασίας στο πλαίσιο του έργου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας»

«Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οικονομιών, η ανάπτυξη μιας πρωτοπόρας, ανταγωνιστικής, ψηφιοποιημένης, καινοτόμας  βιομηχανικής βάσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Ιωάννης Κυριακού σε συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα (Industry 4.0), που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

 

Το Σχέδιο Δράσης εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας»- Industry 4.0 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με σκοπό τη διαμόρφωση  μιας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής και ενός κατάλληλου Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάδοχο του έργου την εταιρεία PwC και υπεργολάβο την εταιρεία Accenture.

Μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής, το έργο είναι στο στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης που περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα πολιτικής για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις βιομηχανικού περιβάλλοντος, τα οποία εστιάζουν στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος με έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει αναλυτικά μέτρα σε τρεις τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Ελληνική Βιομηχανία: τεχνολογίες ευφυούς μεταποίησης, δομικά υλικά και κυκλική οικονομία.

 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνάντηση εργασίας αντικείμενο των συζητήσεων ήταν το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Βιομηχανίας και ο σχεδιασμός του μοντέλου διακυβέρνησης και επικοινωνίας της. Στη δεύτερη συνάντηση εργασίας, έγινε διαβούλευση επί των Τομέων Υψηλής Προτεραιότητας που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια του έργου: τεχνολογίες ευφυούς μεταποίησης, δομικά υλικά και κυκλική οικονομία.

Και στις δύο συναντήσεις εργασίας αναγνωρίστηκε η σημασία εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ενώ παράλληλα υπογραμμίσθηκε η σημασία των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου έργου. Σε επιμέρους ζητήματα, αναδείχθηκε η σημασία της στήριξης σχετικών επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και ειδικά σε επίπεδο ΜμΕ,  του σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ενισχυμένων παραγωγικών σχέσεων  σε επίπεδο οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεχούς διαβούλευσης και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων επί των θεμάτων τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της εγχώριας βιομηχανίας.

 

Στις συναντήσεις συμμετείχαν, εκτός του κ. Ιωάννη Κυριακού, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος – Ευάγγελος Αραβώσης, στελέχη από τις Γενικές Γραμματείες Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) και Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθώς και στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία  Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων).

Από την πλευρά της βιομηχανίας στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), της Ελληνικής Παραγωγής-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Στις συναντήσεις, συμμετείχαν επίσης στελέχη και εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform) και του Αναδόχου του έργου (PwC/Accenture).