Τελευταία Νέα
Φεβ 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το εδ. κστ της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4440/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 και των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019, ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
και προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/ες μονίμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες
βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτήν και το βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή, για την κάλυψη, με
απόσπαση, αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ως εξής:

 

Για ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για την Αίτηση Υποψηφιότητας, πατήστε εδώ