Τελευταία Νέα
Νοέ 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των τεσσάρων (4) θέσεων μελών Εισηγητών της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να πληρωθούν οι τέσσερεις θέσεις μελών Εισηγητών της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή Ανταγωνισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα για την κάλυψη των εν θέματι θέσεων.
Τα καθήκοντα, τα κωλύματα και οι περιορισμοί των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζονται από το άρθρο 12 του Ν. 2959/2011, όπως ισχύει.
Ως μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον νομικό και τον οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού.
Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση minister.sec@mnec.gr, αναγράφοντας με σαφήνεια την υποβολή υποψηφιότητας για θέση Εισηγητή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο θέμα του μηνύματος.
Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν από 22/11/2018 έως και 28/11/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 3332626, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.