Επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας των καταναλωτικών ενώσεων

Επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών

(Άρθρο 10, παρ.12 του ν.2251/1994)

 

Η επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών έχει ως έργο  την πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11 του άρθρου 10 του ν.2251/1994.

Η πιστοποίηση ανακαλείται από την Επιτροπή εγγράφως σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν υλοποιούν καμία δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως 11 του άρθρου 10 του ν.2251/1994.

Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:

  1. δύο (2) Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
  2. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή και
  3. δύο (2) εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών που είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το Ε.Σ.Κ.Α.