Φορείς υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ

Φορείς υπεύθυνοι για την  υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ

 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ θέτει σταδιακά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς ποσοτικούς στόχους για τη διενέργεια πράσινων δημοσίων συμβάσεων σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων με χρονικό ορίζοντα τα τρία έτη.

 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ επίσης περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εμπλεκομένων φορέων (αναθέτουσες αρχές και οικονομικοί φορείς). Οι φορείς που είναι κατά περίπτωση υπεύθυνοι για τις δράσεις αυτές είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.