Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC)

Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC)

 

  • Ορισμός

Το κόστος κύκλου ζωής (Life Cycle Costing) είναι μια σημαντική οικονομική ανάλυση που χρησιμοποιείται στην επιλογή εναλλακτικών λύσεων, που επηρεάζουν τόσο τις εκκρεμείς όσο και τις μελλοντικές δαπάνες. Συγκρίνει τις αρχικές επενδυτικές επιλογές και προσδιορίζει τις εναλλακτικές λύσεις με το λιγότερο κόστος για μια περίοδο ετών.

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθμό που αρμόζει, ένα μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου:

 

(α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:

(i) το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση,

(ii) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων / πηγών,

(iii) το κόστος συντήρησης,

(iv) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης,

(β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η οικονομική αξία τους μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 

  • Κόστος Κύκλου Ζωής και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά τομεακών εργαλείων υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής (LCC), που στοχεύουν στη διευκόλυνση της χρήσης του κόστους κύκλου ζωής μεταξύ των δημόσιων προμηθευτών (https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm)

 

  • Νέα για το Κόστος Κύκλου Ζωής
  • Μελέτη εφαρμογής