Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.

Ως «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς  που παρέχουν κεντρικές δραστηριότητες αγορών και ενδεχομένως επικουρικές δραστηριότητες αγορών και είναι αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών κεντρικών αρχών αγορών (ΚΑΑ).

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων είναι επίσης η επισπεύδουσα υπηρεσία για τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, βάσει των ρυθμίσεων της ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 24, ν.4342/2015).

Ο συνδυασμός αυτών των δύο ρόλων δίνει στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων τη δυνατότητα δυναμικής  προώθησης των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στη χώρα μέσω της ευαισθητοποίησης και καθοδήγησης των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων, καθώς και μέσω της διενέργειας κεντρικών αγορών με πράσινα κριτήρια, δίνοντας ταυτόχρονα το παράδειγμα στις αναθέτουσες αρχές της χώρας.