Τελευταία Νέα
Ιούν 12

Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων

Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση αυτή συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται και στο Ολιστικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Η πλειονότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο  4442/2016 για το νέο αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση.
Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές υποδομές, για πρώτη φορά διαχωρίζονται από τις αμιγώς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς διαμορφώνεται ένα διακριτό, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, στο οποίο θα υπαχθούν οι σχετικές δραστηριότητες.
Αναλυτικότερα:

Α) Καθορισμός ή μεταβολή χρήσεων γης – Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων
Η υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα διατηρείται ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής των χρήσεων γης. Με τρόπο σαφή και με ασφάλεια δικαίου ρυθμίζονται τα θέματα μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε περίπτωση καθορισμού (σε εκτός σχεδίου περιοχές) ή μεταβολής χρήσεων γης.
Συγκεκριμένα:

  • επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης, δεν υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν
  • επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης (εκτός σχεδίου) μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στην ίδια περιοχή για 20 χρόνια
  • επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 20 χρόνια
  • επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 12 χρόνια

Β) Απλοποίηση της άδειας λειτουργίας στον τομέα της Μεταποίησης (μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες)
Από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, πέρα από τον τομέα των τροφίμων και ποτών που έχει ήδη υπαχθεί, όλες οι λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες με υψηλότερο ρίσκο για το περιβάλλον, τους περιοίκους, την ασφάλεια των εργαζομένων.
Γ) Περαιτέρω απλοποίηση της άδειας εγκατάστασης – Αναθεώρηση συστήματος κατάταξης σε βαθμούς όχλησης (σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ)
Δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που ιδρύονται ή επεκτείνονται/εκσυγχρονίζονται σε περιοχές που υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης αμιγώς βιομηχανικές. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών περνά σε καθεστώς  γνωστοποίησης.
Εξαιρούνται και παραμένουν σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης οι δραστηριότητες SEVESO – βιομηχανίες με χρήση επικίνδυνων ουσιών, OFFSHORE SAFETY – υδρογονάνθρακες και δραστηριότητες μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών.
ΟΧΛΗΣΕΙΣ: προβλέπεται η αναθεώρηση της κατάταξης των βιομηχανικών – μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, σαφούς και απλοποιημένου πλαισίου κατάταξης που θα αποτυπώνει την έννοια της όχλησης με όρους πολεοδομικούς – χωρικούς. Η αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση του συνυπολογισμού πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Για την αναθεώρηση θα απαιτηθεί μελέτη και θα ληφθούν υπόψη καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να εκδοθεί ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος.
Δ) Απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών
Στο νόμο 4442/2016 προστίθεται ένα κεφάλαιο με διατάξεις που ρυθμίζουν συνολικά τα θέματα αδειοδότησης (εγκατάστασης και λειτουργίας) των λεγόμενων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή μη επικινδύνων απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν. 4442/2016 – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΥΣΟΙΠ).
Πέρα από τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και Αρχές, προχώρησε στην χαρτογράφηση όλων των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας (δηλαδή και των δραστηριοτήτων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του νόμου 4442/2016). Αφού κατέληξε στους τομείς που επιδέχονται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, συνεχίζει την προσπάθεια, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες να καλυφθούν από την σημαντική μεταρρύθμιση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΚΥΣΟΙΠ).
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, εκπονήθηκε πλήρης μελέτη (Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα) με την οποία καταγράφηκαν οι Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ), οι οποίες λειτουργούν πολλές φορές ως ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, χαρτογραφήθηκε η συνολική βιομηχανική δραστηριότητα και ιεραρχήθηκαν  οι ανάγκες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων σε εθνικό επίπεδο σε βάθος 10ετίας.
Καταβάλλεται μία συντονισμένη προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συνολική προσέγγιση στο θέμα της χωροθέτησης της βιομηχανίας, με τη σύγκλιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, η αναθεώρηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ.
Συμπληρωματικά θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης σε όλη την επικράτεια. Το προσεχές διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σαφές το πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης για τη βιομηχανία.
Τέλος, αποσαφηνίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων έγκρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων, με εγκύκλιο των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.