Τελευταία Νέα
Οκτ 31

Παρέμβαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη στην υπουργική Σύνοδο για την Πολιτική Συνοχής στο Βουκουρέστι

Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να σας συγχαρώ για την εξαιρετική οργάνωση του συνεδρίου.

Θα προσπαθήσω να εστιάσω στις ερωτήσεις που θέτετε, αλλά πριν το κάνω αυτό, θέλω να συνυπογράψω την αναφορά στο έγγραφό σας λέγοντας ότι: «Τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής και τα διδάγματα που αντλήθηκαν είναι αναμφισβήτητα θετικά: αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πραγματική σύγκλιση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Συνιστά, επίσης, την κύρια επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. με σημαντικές και μακροπρόθεσμες ορατές επιπτώσεις».
Επιπλέον, αποτελεί πάγια ελληνική θέση ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία, καθώς έχει ως στόχο την προώθηση ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών για την ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Από αυτή την άποψη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει ισχυρή με επαρκείς οικονομικούς πόρους, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τους πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Εκτός από τους οικονομικούς πόρους, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν επίσης να έχουν θετικό αντίκτυπο στην τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η προτεινόμενη σύνδεση της πολιτικής συνοχής με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και οι ειδικές συστάσεις για τη χώρα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι πιθανές συστάσεις σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής και αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες κάθε κράτους -μέλους.
Για να είναι αποτελεσματική η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί μέσω μιας νομοθετικής δέσμης που θα είναι απλή, ευέλικτη και διαφανής και χωρίς διαφοροποιήσεις μεταξύ κεντρικής και επιμερισμένης διαχείρισης. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στις περιφέρειες να σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους βασισμένες σε πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες, ενώ παράλληλα να προωθούν τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και προτεραιότητες. Επιπλέον, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Από την άποψη αυτή, η θεματική συγκέντρωση που προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) περιορίζει τη δυνατότητα υλοποίησης χωρικών στρατηγικών.
Η χωρική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί μέσω ενός ευρέος φάσματος θεματικών στόχων και για να είναι αποτελεσματική, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη δική του θεματική συγκέντρωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, την κυκλική οικονομία, την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (περιβάλλον, εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές, ενέργεια και ΤΠΕ) και τους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
Υποστηρίζουμε μια πολιτική συνοχής με έμφαση στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων που δεν θα οδηγεί σε υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων. Από την άποψη αυτή, χαιρετίζουμε θερμά τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απλοποίηση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αρχή του ενιαίου ελέγχου, τα απλοποιημένα κόστη κ.λπ., αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε με επιφύλαξη προτάσεις όπως αυτή για ένα σφιχτό πλαίσιο επίδοσης που θα συνδέεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση του 2025 και την επαναφορά του κανόνα Ν + 2.
Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε περιόδους κατά τις οποίες η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει περισσότερο από ποτέ τη σχέση της με τους πολίτες της, η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν.
Η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό όχημα για την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Από το Γραφείo Τύπου