Τελευταία Νέα
Νοέ 08

Παράταση Υποβολής προτάσεων «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Νέα προθεσμία έως 11-12-2020 στην υποβολή προτάσεων για την Δράση με τίτλο «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» που έχει προκηρύξει το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ €.   

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε δράσης κυμαίνεται από  400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ, με ποσοστό χρηματοδότησης από 20 έως 55% ανάλογα με την Περιφέρεια Υλοποίησης της δράσης.

Χρηματοδοτούνται υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ  που δραστηριοποιούνται στην  επεξεργασία λυμάτων, συλλογή-επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων-ανάκτηση υλικών, και στην εξυγίανση- άλλων  υπηρεσιών  για τη διαχείριση αποβλήτων.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λεπτομέρειες της Δράσης είναι αναρτημένες στους  συνδέσμους:

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs=

και

http://eysed.gge.gov.gr/

Συνημμένα Αρχεία:

Σύνοψη Δράσης (pdf)

Αφίσα Δράσης (pdf)