Τελευταία Νέα
Ιούλ 28

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας συμβάντων ανωτέρας βίας στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των προσκλήσεων με αριθ. πρωτ. α) 66103/13-06-2017 και β) 66105/13-06-2017 για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο και το Νότιο 2017-2020, παρατείνεται έως την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την Πρόσκληση, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και ώρα 14.00 μ. μ., η πρόταση θα πρέπει να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΟΙΑΝ. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ταχυδρομική κατάθεση», που αναφέρεται στην Πρόσκληση, περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αυτή τα αιτήματα ένταξης πρέπει να αποστέλλονται και να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@mnec.gr, έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προτάσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η αποστολή σε έντυπη μορφή καθώς και σε φορητό ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή κάρτα μνήμης).