Τελευταία Νέα
Μαρ 14

Πίνακες Κατάταξης Θέσεων Ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των υπ΄αριθμ.:
• 64786/15.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΦΖΞ465ΧΙ8-Ο9Θ)
• 64772/15.6.2018 (ΑΔΑ:7ΔΛΝ465ΧΙ8)
• 64716/15.6.2018 (ΑΔΑ:6Η71465ΧΙ8-ΤΛΔ)
• 64622/15.6.2018 (ΑΔΑ:ΩΤ5Φ465ΧΙ8-2ΛΟ)
• 64678/15.6.2018 (ΑΔΑ:ΩΔΖ4465ΧΙ8-1ΣΗ)
• 64667 /15.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΖΕ465ΧΙ8-Ω26)
• 64642/15.6.2018 (ΑΔΑ:64ΛΧ465ΧΙ8-8ΩΛ)
• 64699 /15.6.2018 (ΑΔΑ:9ΒΚΞ465ΧΙ8-ΕΧΕ)
Προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων:
ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΔ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΔ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΔ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΔ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την Παρασκευή 15/3/2019 έως και την Τρίτη 19/3/2019 στη Γραμματεία του ΣΕΠ, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, Σύνταγμα, 5ος όροφος, γραφείο 532, τηλ: 2103332192, και ώρα 8:30 – 14:30.