Τελευταία Νέα
Μάι 06

Πίνακες Κατάταξης Θέσεων Ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των υπ΄αριθμ.:

  • 64692/15.6.2018 (ΑΔΑ: 61Α1465ΧΙ8-ΞΒΑ)
  • 64696/15.6.2018 (ΑΔΑ: 69Σ0465ΧΙ8-ΦΨΦ)
  • 64631/15.6.2018 (ΑΔΑ: 6Θ8Σ465ΧΙ8-91Υ)
  • 64628/15.6.2018 (ΑΔΑ: 7Μ8Α465ΧΙ8-ΑΜΨ)

Προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων:
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την Τρίτη 7/5/2019 έως και την Πέμπτη 9/5/2019 στη Γραμματεία του ΣΕΠ, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, Σύνταγμα, 5ος όροφος, γραφείο 532, τηλ: 2103332192, και ώρα 8:30 – 14:30.
ΠΙΝΑΚΕΣ
     ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
     ΓΔ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
     ΓΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
     ΓΔ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ ΕΛΕΓΧΟΥ