Τελευταία Νέα
Φεβ 09

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας τον απολογισμό 2020 του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας: “Πολύ καλή δουλειά κάνει η νέα διοίκηση”

 

Σημαντική για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ήταν το 2020 η συμβολή του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) -αποτελείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) – υπό τη νέα διοίκηση με πρόεδρο τον κ. Αδριανό Παυλόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Καλάκο και την αρωγή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

 

Αναλυτικά, ο απολογισμός του ΕΣΥΠ για το 2020 έχει ως εξής:

 

Α. ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

Ο ΕΛΟΤ λειτουργεί από το 1976 ως εθνικός φορέας Τυποποίησης στην Ελλάδα και εκπροσωπεί την χώρα μας στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης: CEN, CENELEC και ETSI και στους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης: ISO και IEC.

Οι δραστηριότητες του ΕΛΟΤ το 2020

  1. Αναθεώρηση 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Με την απόφαση Δ.Σ. ΔΕΣΥΠ 551-20/31-01-2020 εγκρίθηκε το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση αναθεώρησης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Επισημαίνεται ότι η υπογραφή της σύμβασης για την αναθεώρηση των 314 ΕΤΕΠ αποτελούσε ένα από 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης.

Ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Ανάδοχο, στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και υλοποιείται κανονικά (προϋπολογισμός έργου 1.227.600,00€).

  1. Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364: «Απαιτήσεις και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

Ο ΕΛΟΤ δια της Τεχνικής Επιτροπής 82 επεξεργάστηκε και προσάρμοσε στην ελληνική γλώσσα το Νέο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, το οποίο εγκρίθηκε την 1/7/2020. Το Πρότυπο αυτό έχει ήδη γίνει νομοθετικά υποχρεωτικό για τις εγκαταστάσεις που αφορούν αποκλειστικά την Ηλεκτροκίνηση (Ν. 4710, ΦΕΚ 142Α/23-07-2020) και αναμένεται η σχετική Υπουργική Απόφαση για υποχρεωτική εφαρμογή του σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

  1. Καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης – Σήμα Προσβασιμότητας

Με την Ν.4712/2020 εδόθη η δυνατότητα στον ΕΛΟΤ να καθιερώνει σήματα συμμόρφωσης και ήδη εγκρίθηκε από το Δ.Σ. με την απόφαση ΔΕΣΥΠ 192/              5-2-2021 η σύμβαση συνεργασίας με το ΙΝ-ΕΣΑΜΕΑ για Κανονισμό Απονομής και Χρήσης του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας.

  1. Κανονισμός Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου – ΕΣΥΠ

Μετά από πολλά έτη λειτουργίας του ΕΣΥΠ άνευ Κανονισμού Λειτουργίας η νέα Διοίκηση συνέταξε Κανονισμό Λειτουργίας με την οργανωτική δομή και τη διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, της Δημοσίευσης.

  1. Αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια CEN/CENELEC – Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

To Φεβρουάριο του 2020, ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το               ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τον Δεκέμβριο του 2020 αναγνωρίστηκε και επίσημα η συμμόρφωση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ με τα κριτήρια συμμετοχής στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN & CENELEC). H αναγνώριση αυτή ήταν αποτέλεσμα της έγκρισης της υποβληθείσας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση του Οργανισμού, ως προς το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

  1. Επαναδραστηριοποίηση διεθνών/διμερών σχέσεων

 

Εδραιώθηκε η Διεθνή μας συνεργασία με τους φορείς ISΟ και CEN – CENELEC.  Επίσης η συνεργασία μας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) σε θέματα Προτύπων και MOU με τη Σαουδική Αραβία και τη Κίνα που θα προχωρήσουν περισσότερο με τη λήξη της πανδημίας.

 

  1. Χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ

Τον Μάιο του 2020 υποβλήθηκε αίτηση στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο :

«Αναβάθμιση και Διερεύνηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» και είμαστε ο πρώτος φορέας με αυτά τα χαρακτηριστικά που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα (Κωδικός Δικαιούχου : 5070668), Συνολικό Κόστος Πράξης : 1.004.536,00 €.

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

  • DevOps competences for Smart Cities/ DEVOPs
    • Στοιχεία Έργου
Ακρωνύμιο Έργου: DEVOPs
Τίτλος Έργου: Competences for Smart Cities
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Erasmus+
Πρόσκληση: Program, ΚΑ2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances
Προϋπολογισμός έργου: 979.536,00€ (100% χρηματοδοτούμενο)
Προϋπολογισμός ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: 24.004,00€
Έναρξη: 1/1/2019
Λήξη: 31/12/2021

Το έργο υλοποιείται κανονικά.

ECODESIGN – Χρηματοδότηση γραμματείας CEN/TC 312 (υλοποίηση αιτημάτων τυποποίησης M/534 & M/535)

Στοιχεία έργου

Ακρωνύμιο Έργου: ECODESIGN
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΕ μέσω Κεντρικής Γραμματείας CEN / CLC (CCMC)
Πρόσκληση: Sector Skills Alliances in Vocational Education and Training
Προϋπολογισμός ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: 37.959,06€
Έναρξη 01/09/2017
Λήξη 31/08/2022

Το έργο υλοποιείται κανονικά

 

TRiTON

Στοιχεία Έργου

Ακρωνύμιο / Κωδικός Έργου: TRiTON / Τ1ΕΔΚ-01727
Τίτλος Έργου: Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ / ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
Προϋπολογισμός έργου: 783.050 €
Προϋπολογισμός ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: 84.000 € (100% χρηματοδοτούμενο)
Έναρξη 17/10/2018
Λήξη 16/10/2021

Το έργο υλοποιείται κανονικά

LIFE 18 IPE 000013

Στοιχεία Έργου

Ακρωνύμιο / Κωδικός Έργου: LIFE-IP CEI-Greece / LIFE 18 IPE 000013
Τίτλος Έργου: Circular Economy Implementation in Greece
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE Integrated projects 2018
Προϋπολογισμός έργου: 15.933.910 €
Προϋπολογισμός ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ: 701.383 € (60% χρηματοδοτούμενο)
Έναρξη 1/11/2019
Λήξη 31/10/2027

Το έργο υλοποιείται κανονικά

Δωρεάν Διάθεση Προτύπων

Στη λαίλαπα της πανδημίας ο ΕΛΟΤ δεν έμεινε έξω από την Κοινωνική Προσφορά.

Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πρότυπα για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.

Η Διοίκηση του ΕΛΟΤ εκτιμώντας τις δύσκολες καταστάσεις που δημιούργησε η Πανδημία δεν ξέχασε τον κοινωνικό ρόλο του ΕΛΟΤ. Με την απόφαση Δ.Σ. ΔΕΣΥΠ/581-20/23-03-2020 αποφάσισε και διέθεσε στην αγορά δωρεάν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας, μέχρι τη λήξη της Παγκόσμιας Κρίσης (Συνολικού κόστους 75.000,00€)

Β. Ε.Ι.Μ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας)

Είναι η μοναδική εθνική υποδομή της χώρας στη μετρολογία με Εθνικό και διεθνές ρόλο (ν.2231/94) με αρμοδιότητα την υλοποίηση όλων των βασικών μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος SI.

Παρά την πανδημία του covid19 εκπλήρωσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις απέναντι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετρολογίας (EURAMET) και στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRA), ενώ συνέχισε διεθνείς συνεργασίες και έργα στο πεδίο της μετρολογικής έρευνας, καθώς και παροχής υπηρεσιών χωρίς καθυστερήσεις.

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών με έσοδα υπηρεσιών ανήλθε σε ποσοστό 37,5% έναντι 36,4% το 2019.

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως επίσης και για Εθνική Υποδομή του Κράτους, η οποία κατά κανόνα προορίζεται για να προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη συνολικά στην οικονομία της χώρας.

Διατήρησε το βαθμό ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του σε πολύ υψηλό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία υπηρεσιών: διακρίβωσης, διοργάνωσης διεργαστηριακών σχημάτων και συμβουλευτικών έργων & μεταφοράς τεχνογνωσίας ανήλθε αντίστοιχα σε 89%, 96%, 100% και 96% ως αποτέλεσμα της καθιερωμένης ετήσιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 36 φορέων.

Τέλος, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση ΕΣΥΠ και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε μελέτη δημοπράτησης τευχών για το τεχνικό έργο αποστράγγισης του κτιρίου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στο 2021 θέτοντας τέλος στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης εδώ και περίπου 10 χρόνια (ΠΔΕ Προϋπολογισμός 379.000,00 €).

 

Σχολιάζοντας τον απολογισμό του ΕΣΥΠ για το 2020, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στα πλαίσια της απαραίτητης λογοδοσίας όλων των εποπτευόμενων από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορέων, παρουσιάζει την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η νέα Διοίκηση του ΕΣΥΠ και με το έργο της συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Καλή επιτυχία και το 2021».