Τελευταία Νέα
Φεβ 13

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

Στις 2 Φεβρουαρίου 2019 με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής επιβλήθηκαν οριστικά μέτρα διασφάλισης σε 26 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (βλ. παράρτημα Ι του Κανονισμού). Τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων που είχαν επιβληθεί στις 18 Ιουλίου 2018.
Μορφή μέτρων
Τα οριστικά μέτρα, όπως και τα προσωρινά, έχουν τη μορφή δασμολογικής ποσόστωσης για κάθε προϊόν από τις 26 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή συγκεκριμένη ποσότητα εισαγωγής στην ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα ΙV του Κανονισμού. Σε περίπτωση εξάντλησης της επιτρεπόμενης εισαγόμενης ποσότητας σε κάθε επιπλέον ποσότητα θα επιβάλλεται δασμός 25%. Επιπλέον για τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται οριστικά μέτρα διασφάλισης αναστέλλεται η ισχύς του καθεστώτος εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης.

Διάρκεια μέτρων
Τα μέτρα διασφάλισης λήγουν στις 30 Ιουνίου 2021. Το ανωτέρω διάστημα χωρίζεται σε περίοδο τριών ετών ως εξής:
α) 2.2.2019 έως 30.6.2019, β) 1.7.2019 έως 30.6.2020, γ) 1.7.2020 έως 30.6.2021. Κάθε έτος χωρίζεται σε τέσσερα τρίμηνα. Οι ποσοστώσεις θα απελευθερώνονται σταδιακά στα τέσσερα τρίμηνα κάθε έτους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και ισχύει η αρχή προτεραιότητας (first come-first served).

Ποσόστωση ανά χώρα
Για κάθε κατηγορία προϊόντος, εκτός από την πρώτη, ορίζεται δασμολογική ποσόστωση ανά προμηθεύτρια χώρα και δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται βάση προτεραιότητας (first-come-first-served) για κάθε τρίμηνο των ετών όπως αυτά έχουν ορισθεί.
Οι αχρησιμοποίητες δασμολογικές ποσοστώσεις κάθε τριμήνου μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο.
Όταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανά χώρα εξαντλούνται για μια κατηγορία, οι εισαγωγές από την χώρα αυτή μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς δασμό όταν υπάρχει αχρησιμοποίητη δασμολογική ποσόστωση για τις υπόλοιπες χώρες για την κατηγορία αυτή. Ο όρος αυτός θα ισχύει μόνο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους εφαρμογής, σε διαφορετική περίπτωση για τις ανωτέρω εισαγωγές θα εισπράττεται φόρος.

Εξαιρέσεις χωρών από την επιβολή των μέτρων διασφάλισης
Εξαιρούνται από τα μέτρα:
α) οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Νορβηγία, Λιχνενστάιν, Ισλανδία,
β) οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη του ΠΟΕ εφόσον οι εισαγωγές από την χώρα δεν ξεπερνούν το 3% του συνόλου εισαγωγών στην ΕΕ για την κάθε κατηγορία προϊόντων (βλ. παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού), και
γ) οι χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει υπογράψει Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Economic Partnership Agreements ), Μποτσουάνα, Καμερούν Φίτζι, Γκάνα, Ακτή Ελαφαντοστού, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ν. Αφρική, Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη).
Παρακολούθηση της εξέλιξης των ποσοστώσεων

Η εξέλιξη των δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ-icis net (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938)

Επανεξέταση
Επανεξέταση του Κανονισμού ενδέχεται να γίνει, από την Ε. Επιτροπή, την 1η Ιουλίου 2019. Τα επίπεδα και η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων μπορούν να επαναπροσδιορισθούν εάν εκτιμηθεί ότι άλλαξαν οι συνθήκες (συνολική αύξηση ζήτησης για κάποια προϊόντα στην ΕΕ, εξελίξεις που αφορούν το διάταγμα 232 των ΗΠΑ, μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων).

Λόγοι επιβολής μέτρων
Ο λόγος επιβολής των οριστικών μέτρων διασφάλισης είναι η αντιμετώπιση της εκτροπής των ροών εμπορίου προς την ΕΕ (ως αποτέλεσμα των μέτρων των ΗΠΑ), η αντιμετώπιση της απειλής ζημιάς της ενωσιακής βιομηχανίας και η διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2019/159 βρίσκεται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1549270732287&uri=CELEX:32019R0159

Για οποιαδήποτε νεότερη σχετική πληροφορία ή εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του Υπουργείου.