Τελευταία Νέα
Δεκ 14

Ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».  

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Τα τελευταία έτη έχουν λάβει χώρα σημαντικές μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Παρόλες τις δύσκολες συγκυρίες που αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία απέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίχτηκαν από σειρά μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) χρηματοδοτήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της υγείας, της απασχόλησης και της παιδείας της τάξης των 7,1 δις. Ευρώ, ενώ και στην παρούσα φάση της ενεργειακής κρίσης ενισχύονται δράσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Οι κυριότεροι τομείς που ενισχύονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) είναι: α) μεταφορές και περιβάλλον β) επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων γ) ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, δ) ενέργεια και αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ε) ψηφιακός μετασχηματισμός και στ) αυτοδιοίκηση μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων. Επιπλέον, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές του Κράτους για συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και λοιπών δράσεων.

Με τον προϋπολογισμό του έτους 2023 συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομίας, και παράλληλα η υποστήριξη των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο κράτος, την οικονομία και την κοινωνία.

Η υλοποίηση του ΠΔΕ 2023 έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία με αναπτυξιακές δράσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Δημοσιονομικός στόχος παραμένει η, κατά το δυνατό, ταχύτερη απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρα η μέγιστη δυνατή εισροή της ενωσιακής συνδρομής στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων. Για το 2022, προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του ΠΔΕ, πόροι συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ που κατανέμονται σε 7,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το 2023 προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν από το ΠΔΕ πόροι ύψουςπάλι 12 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,27% του ΑΕΠ της χώρας, και κατανέμονται σε 6,8 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,5δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η υλοποίηση του ΠΔΕ 2023 έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία με αναπτυξιακές δράσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή ενώδημοσιονομικός στόχος παραμένει η, κατά το δυνατό, ταχύτερη απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων τωνσυγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρα η μέγιστη δυνατή εισροή της ενωσιακής συνδρομής.

Η αναπτυξιακή πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθείται με την ενίσχυση των ενεργειών για την ταχεία υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων της περιόδου 2014–2020, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατήαπορροφητικότητα για αυτή την προγραμματική περίοδο, την έναρξη των πρώτων δράσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και την ενεργοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με ταυτόχρονη επίτευξη των σχετικών οροσήμων.  

Σημειώνεται ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 26,2 δις. Ευρώ αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την περίοδο 2014-2020.

Ήδη έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την πράσινη παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ο προϋπολογισμός του 2023 αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό των τελευταίων δώδεκα ετών που καταρτίζεται εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, η γεωπολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Παρόλο το δυσμενές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 5,6% ενώ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 1,8% έναντι 0,3% που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ο μέσος όρος ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ψηλά