Τελευταία Νέα
Ιούλ 20

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης

Στο 100% για τις δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και στο 57,1% για τις δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων ανήλθε το ποσοστό συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης των υποβληθέντων αιτημάτων των φαρμακευτικών εταιρειών κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. 4577/ 07.02.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας για τις δαπάνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2019.

Οι σχετικές βεβαιώσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης εκδόθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Αθανάσιο Κυριαζή.

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) υποβλήθηκαν 36 αιτήματα με πλήρεις φακέλους από φαρμακευτικές εταιρείες για έργα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής που υλοποίησαν. Εξ αυτών, 14 αιτήματα αφορούσαν σε  δαπάνες τόσο έργων Έρευνας και Ανάπτυξης όσο και Επενδυτικών Σχεδίων.

Το ποσό που αιτήθηκαν προς συμψηφισμό οι φαρμακευτικές εταιρείες/δικαιούχοι  ανήλθε σε 26.153.807,40 € για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης  και 55.642.072,85 € για δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων.

Τελικά,

-για δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης  συμψηφίστηκε ποσό 22.370.974,97 €, ήτοι ποσοστό συμψηφισμού 100%,

-ενώ για τα Επενδυτικά Σχέδια συμψηφίστηκε ποσό 27.629.025,03 €, ήτοι  ποσοστό συμψηφισμού 57,1%.

Επισημαίνεται ότι το προϋπολογισθέν προς συμψηφισμό ποσό ανερχόταν συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ και είχε κατανεμηθεί ισόποσα για τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και τις δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων. Από την πρώτη κατηγορία, δεν απορροφήθηκε ποσό 2.629,025,03 €, το οποίο, όπως προβλεπόταν στη σχετική ΚΥΑ, μεταφέρθηκε στην κατηγορία των δαπανών Επενδυτικών Σχεδίων.