Τελευταία Νέα
Αυγ 05

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την τελευταία τριετία, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, την τελευταία τριετία, σε σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής, και ιδίως:

 

  • Την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1/ΕΕ, με την οποία ενισχύθηκαν οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και πόρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και η ανεξαρτησία της Επιτροπής κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισμού και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίμων,
  • Την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών πόρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω:

α) πρόβλεψης ελάχιστου ορίου ετησίων ιδίων πόρων ως σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ (0,004%) (άρθρο 17 ν. 3959/2011 – άρθρο 16 ν. 4753/2020),

β) πρόβλεψη επιπρόσθετων πόρων από επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων ή κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς οργανισμούς (άρθρο 17 ν. 3959/2011 – άρθρο 16 ν. 4753/2020)

  • Την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τροποποιήσεις στο άρθρο 21, και προσθήκες των άρθρων 21Α, 21Β και 21Γ στο ν. 3959/2011 και ιδίως μέσω:

α) πρόβλεψης για την αξιοποίηση καταρτισμένου προσωπικού και διεθνούς κύρους επιστημόνων με εμπειρία σε ζητήματα οικονομικών του ανταγωνισμού και τεχνολογίας ή επιστήμης δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση σύνθετων οικονομικών ζητημάτων που αναφύονται στις υποθέσεις έρευνας για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού (άρθρο 21Α ν. 3959/2011 – άρθρο 238 ν. 4782/2021),

β) αλλαγής του τρόπου επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να τύχει εφαρμογής η αρχή της αξιοκρατίας στη βάση των ειδικών προσόντων και γνώσεων που θα πρέπει αν διαθέτουν τα πρόσωπα που προΐστανται των οργανικών μονάδων της Επιτροπής (άρθρο 21Β ν. 3959/2021 – άρθρο 71 του ν. 4795/2021),

γ) την πρόβλεψη για προσέλκυση Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τον ιδιωτικό τομέα επί θητεία (άρθρο 21Γ ν. 3959/2021 – άρθρο 18 του ν. 4886/2022),

δ) κατάργηση των κατά παρέκκλιση αποσπάσεων από όλες τις ανεξάρτητες αρχές της χώρας, συμπεριλαμβανόμενης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (άρθρο 68 του ν. 4954/2022).

  • Ενίσχυση των διαδικασιών ανεξάρτητης αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την ανάθεσή της σε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας και την πρόβλεψη Κεντρικών Δεικτών Αποδοτικότητας (άρθρο 22 του ν. 3959/2011 – άρθρο 17 του ν. 4753/2020).
  • Ενίσχυση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση απαγορευμένων συμπράξεων και συγκεντρώσεων και ιδίως:

α) τη χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού, σε όλες τις αγορές ή όλους τους κλάδους της οικονομίας, όταν αυτό απαιτείται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 14 του ν. 3959/2021 – άρθρο 12 του ν. 4886/2022),

β) την εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση των προσκλήσεων σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών (άρθρο 1Α του ν. 3959/2021 – άρθρο 4 του ν. 4886/2022).