Τελευταία Νέα
Ιούλ 18

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1013 της Ε. Επιτροπής «για την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα» επιβάλλονται προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χάλυβα. Τα μέτρα διασφάλισης αποτελούν μια από τις τρεις δέσμες μέτρων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η έρευνα διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκκίνησε το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, βασίστηκε στην εκ των προτέρων επιτήρηση από την Ε. Ένωση (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/670 της Ε. Επιτροπής «για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές  ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών»), η οποία εφαρμόζεται από το 2016 και κατέδειξε ανησυχητικά αυξητική τάση στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα στην ΕΕ.

Η θέσπιση προσωρινών μέτρων διασφάλισης κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ακόλουθων κρίσιμων συνθηκών και προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία στην ευάλωτη από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ενωσιακή βιομηχανία:

α) κίνδυνος εκτροπής εμπορικών ροών προς την ΕΕ σε συνέχεια των νομοθετικών μέτρων στα οποία   προέβησαν οι ΗΠΑ (Διάταγμα 232, Trade Expansion Act 1962-δασμοί στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα),
β) αυξημένες εισαγωγές προϊόντων χάλυβα τα τελευταία έτη,
γ) εμμένουσα πλεονάζουσα παγκόσμια παραγωγή χάλυβα.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2018/1013 επιβάλλει προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε 23 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα (βλ. παράρτημα I του Κανονισμού). Τα προσωρινά μέτρα θα έχουν τη μορφή ποσόστωσης για κάθε προϊόν, δηλαδή συγκεκριμένη ποσότητα εισαγωγής στην ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα V του Κανονισμού. Σε περίπτωση εξάντλησης της επιτρεπόμενης εισαγόμενης ποσότητας σε κάθε επιπλέον ποσότητα θα επιβάλλεται δασμός 25%. Τα μέτρα διασφάλισης επιβάλλονται για 200 ημέρες και στη συνέχεια θα επιβληθούν οριστικά μέτρα διασφάλισης.

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • τα μέτρα διασφάλισης δεν θα εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγωγής χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και σε προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών μέλους του ΠΟΕ όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα IV του Κανονισμού,
  • προϊόντα τα οποία βρίσκονται καθοδόν προς την ΕΕ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού (όπως προκύπτει από την φορτωτική-bill of landing) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού,
  • σε περίπτωση που για κάποιο κωδικό TARIC ισχύει ταυτόχρονα και δασμός αντιντάμπινγκ, ο τελικός δασμός που θα επιβάλλεται δεν δύναται να είναι υψηλότερος από τον μεγαλύτερο εκ των δύο.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2018/1013 βρίσκεται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&qid=1531902217264&from=EL
Για οποιαδήποτε νεότερη σχετική πληροφορία ή εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του Υπουργείου.