Τελευταία Νέα
Ιούλ 15

Κυρώθηκε από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Κυρώθηκε από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Κυρώθηκε σήμερα από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (συγκεκριμένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) και της ΔΕΗ ΑΕ.

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, πουεξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη. Η εν λόγω Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των ανωτέρω περιοχών μετά τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.. και το περιεχόμενο της διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ενωσιακών πολιτικών και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 Προγραμματική Σύμβαση ρυθμίζει:

α) τον τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας των εκτάσεων από τη ΔΕΗ ΑΕ προς το Δημόσιο, μέσω της μεταβίβασης των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ ΑΕ με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,

β) τον τρόπο κάλυψης των δαπανών των εργασιών αποκατάστασης,

γ) το περιεχόμενο των εργασιών αποκατάστασης πουυλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η ΔΕΗ Α.Ε επί των μεταβιβαζόμενων εκτάσεων, και

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε., της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε σχέση με το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Με την υλοποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, επιτυγχάνεται η άμεση αποκατάσταση τωνλιγνιτικών περιοχών και η ταχύτερη επίτευξη του εθνικού στόχου για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού και εργασιακού αντικτύπου στις περιοχές μετάβασης μέσω της διαφοροποίησης του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Η Προγραμματική Σύμβαση που κύρωσε σήμερα η Βουλή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αποτελεί μία ακόμη εγγύηση ότι η Πολιτεία έχει στρέψει το βλέμμα της με υπευθυνότητα  προς την ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές μετάβασης, κάτι που δεν συνέβη κατά τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα ώστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τις περιοχές αυτές και τους κατοίκους τους».